Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

Авторски права

Авторските права © 1997 - 2009 принадлежат на PHP Documentation Group. Този материал може да бъде разпространяван единствено според реда и условията определени по-нататък в Creative Commons Attribution 3.0 License или по-късен. Копие на лиценза Creative Commons Attribution 3.0 се разпространява с това ръководство, като последната версия се намира на » http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

Ако се интересувате от разпространението или преиздаването на този документ - в цялост или на части от него, бил той променен или непроменен, или имате някакви въпроси, моля свържете се с притежателя на авторските права на » doc-license@lists.php.net. Забележете, че адресът е свързан с пощенски списък, който се съхранява публично.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-72
vikas at webmobsoft dot com
4 months ago
Very difficult compare to stackoverflow
To Top