PHP 7.2.7 Released

Използване на отдалечени файлове

Ако настройката allow_url_fopen от php.ini е включена, можете да използвате HTTP и FTP URL с повечето от функциите, които приемат име на файл като параметър. Също така URL може да бъде използвано със заявките include(), include_once(), require() и require_once() (от версия 5.2.0 нататък, опцията allow_url_include трябва да е активна за да се използват последните). Вижте List of Supported Protocols/Wrappers за повече информация относно протоколите, които поддържа PHP.

Забележка: В PHP 4.0.3 и по-стари версии, за да използвате URL опаковка, беше задължително да конфигурирате PHP с опцията --enable-url-fopen-wrapper.

Забележка: Версиите на PHP за Windows по-стари от 4.3 не поддържаха достъп до отдалечен файл със следните функции: include(), include_once(),require(), require_once(), както и функциите на imagecreatefromXXX от разширението GD and Image Функции.

Например, можете да използвате тази функционалност, за да отворите файл на отдалечен уеб-сървър, да анализирате съдържанието му за данните, от които се нуждаете и след това да ги вложите в заявка към база от данни, или просто да ги визуализирате на страницата ви.

Example #1 Взимане на заглавие от отдалечена страница

<?php
     $file 
fopen ("http://www.example.com/""r");
     if (!
$file) {
         echo 
"<p>Unable to open remote file.\n";
         exit;
     }
     while (!
feof ($file)) {
        
$line fgets ($file1024);
        
/* Това работи само ако заглавието и неговите тагове са на един ред */
        
if (eregi ("<title>(.*)</title>"$line$out)) {
            
$title $out[1];
            break;
        }
     }
     
fclose($file);
     
?>

Също така можете да записвате файлове на FTP сървър (ако разбира се сте се свързали към него с валидни потребителско име и парола и имате съответните права). Използвайки този метод, вие можете да създавате само нови файлове; ако опитате да актуализирате съдържанието на предварително създаден файл, извикването на fopen() ще се провали.

За да се свържете като потребител, различен от 'anonymous', трябва да упоменете потребителско име (и вероятно парола) вътре в URL адреса, например 'ftp://user:password@ftp.example.com/path/to/file'.(Използвайте същия синтаксис, за да осъществите достъп до файлове през HTTP, когато се изисква основна идентификация.)

Example #2 Записване на данни на отдалечен сървър

<?php
     $file 
fopen ("ftp://ftp.example.com/incoming/outputfile""w");
     if (!
$file) {
         echo 
"<p>Unable to open remote file for writing.\n";
         exit;
     }
     
/* Записваме данните тук. */
     
fwrite ($file$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\n");
     
fclose ($file);
     
?>

Забележка: Може да ви хрумне да използвате примера отгоре, за да записвате отдалечен журнален файл (log file). За съжаление това няма да работи, понеже извикването на fopen() ще се провали, ако въпросният отдалечен журнален файл вече съществува. За да осъществите подобно отдалечено попълване на журнален файл, прегледайте функцията syslog().

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
slva dot web dot sit at gmail dot com
4 years ago
If  allow_url_fopen is disabled in php.ini you can use CURL function for check file exist:

<?php
$ch
= curl_init("http://www.example.com/favicon.ico");

curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
curl_exec($ch);
$retcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
// $retcode >= 400 -> not found, $retcode = 200, found.
curl_close($ch);
?>
up
-23
kalidass dot jst at gmail dot com
2 years ago
public function get_url($request_url) {

$curl_handle = curl_init();
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL, $request_url);
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_TIMEOUT, 0);
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); 
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
    $JsonResponse = curl_exec($curl_handle);
    $http_code = curl_getinfo($curl_handle);

  return($JsonResponse);
}
get_url("http://www.example.com");
up
-63
heck at fas dot harvard dot edu
13 years ago
The previous post is part right, part wrong. It's part right because it's true that the php script will run on the remote server, if it's capable of interpreting php scripts. You can see this by creating this script on a remote machine:
<?php
echo system("hostname");
?>
Then include that in a php file on your local machine. When you view it in a browser, you'll see the hostname of the remote machine.

However, that does not mean there are no security worries here. Just try replacing the previous script with this one:
<?php
echo "<?php system(\"hostname\"); ?>";
?>
I'm guessing you can figure out what that's gonna do.

So yes, remote includes can be a major security problem.
To Top