PHP 7.2.7 Released

date

(PHP 4, PHP 5)

dateФорматира местно време/дата

Описание

string date ( string $format [, int $timestamp ] )

Връща низ, форматиран съгласно посочения форматиращ низ, използвайки дадения целочислен timestamp или текущото местно време, ако не е подаден timestamp (момент във времето). С други думи, timestamp е незадължителен и по подразбиране има стойността, връщана от time().

Параметри

format

Формата на низа за дата, който ще се извежда. Вижте опциите за форматиране по-долу.

В параметричния низ format се разпознават следните знаци
format символ Описание Примерни връщани стойности
Ден --- ---
d Ден от месеца, 2 цифри с водещи нули От 01 до 31
D Текстово представяне на ден, три букви От Mon до Sun
j Ден от месеца без водещи нули 1 to 31
l (малко 'L') Пълно текстово представяне на деня от седмицата От Sunday до Saturday
N ISO-8601 цифрово представяне на деня от седмицата (добавено в PHP 5.1.0) от 1 (за Monday) до 7 (за Sunday)
S Английско редно окончание за деня от месеца, 2 символа st, nd, rd или th. Подхожда си с j
w Цифрово представяне на деня от седмицата От 0 (за неделя) до 6 (за събота)
z Денят в годината (започвайки от 0) От 0 до 365
Седмица --- ---
W ISO-8601 пореден номер на седмица в годината, седмиците започват в понеделник (добавено в PHP 4.1.0) Пример: 42 (42-рата седмица в годината)
Месец --- ---
F Пълно текстово представяне на месец, като January или March От January до December
L Дали годината е високосна От 1 ако е високосна година, 0 иначе.
m Цифрово представяне на месец, с водещи нули От 01 до 12
M Кратко текстово представяне на месец, три букви От Jan до Dec
n Цифрово представяне на месец, без водещи нули От 1 до 12
t Брой на дните в даден месец От 28 до 31
Година --- ---
L Дали годината е високосна От 1 ако е високосна година, 0 иначе.
o Година съгласно ISO-8601. Има същата стойност като Y, с тази разлика, че ако номера на седмицата съгласно ISO (W) принадлежи на предишната или следващата година, вместо нея се използва тази година. (добавено в PHP 5.1.0) Примери: 1999 или 2003
Y Пълно цифрово представяне на година, 4 цифри Примери: 1999 или 2003
y Двуцифрено представяне на година Примери: 99 или 03
Време --- ---
a Малки букви Ante meridiem (преди пладне) и Post meridiem (след пладне) От am или pm
A Главни букви Ante meridiem (преди пладне) и Post meridiem (след пладне) От AM или PM
B Swatch Internet време От 000 до 999
g 12-часов формат на час без водещи нули От 1 до 12
G 24-часов формат на час без водещи нули От 0 до 23
h 12-часов формат на час с водещи нули От 01 до 12
H 24-часов формат на час с водещи нули От 00 до 23
i Минути с водещи нули От 00 до 59
s Секунди, с водещи нули От 00 до 59
u Милисекунди (добавено в PHP 5.2.2) Пример: 54321
Часова зона --- ---
e Идентификатор на часовата зона (добавено в PHP 5.1.0) Примери: UTC, GMT, Atlantic/Azores
I (главно i) Дали датата е по лятно часово време (daylights savings time) 1 ако е по лятно време, 0 - по зимно.
O Разлика от гринуичкото време (GMT) в часове Пример: +0200
P Разликата от времето по Гринуич (GMT) с двоеточиеwith между часовете и минутите (добавено в PHP 5.1.3) Пример: +02:00
T Съкращение на часовата зона Примери: EST, MDT ...
Z Отместване на часовата зона в секунди. Отместването за часови зони на запад от Гринуич (UTC) е винаги отрицателно, а за тези на изток от Гринуич (UTC) е винаги положително. От -43200 до 43200
Пълни дата/час --- ---
c ISO 8601 дата (добавено в PHP 5) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r » RFC 2822 форматирана дата Пример: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Секунди от Unix Епохата (1 януари 1970 00:00:00 GMT) Вж. също time()

Непознатите знаци във форматиращия низ ще бъдат отпечатани едно към едно. Форматът Z ще връща винаги 0, когато бъде използван посредством gmdate().

Забележка: Тъй като тази функция приема единствено целочислени времеви отпечатъци, форматиращият знак u е полезен единствено при използване на функцията date_format() с потребителски-базиран времеви отпечатък, създаден с date_create().

timestamp

Незадължителният параметър timestamp е целочислен Unix timestamp, чиято стойност по подразбиране е текущото локално време. С други думи, стойността му по подразбиране е стойността върната от функция time().

Връщани стойности

Връща форматиран низ за дата. Ако за timestamp не се използва цифрова стойност, се връща FALSE и се генерира грешка от ниво E_WARNING.

Грешки/Изключения

Всяко извикване на функция за дата и час ще генерира E_NOTICE , ако часовият пояс не е валиден, и/или E_STRICT съобщение ако се използват настройките на системата или променливата на обкръжението TZ. Вж. също date_default_timezone_set()

Дневник на промените

Версия Описание
5.1.0 Валидните стойности за timestamp са обикновено от Fri, 13 Dec 1901 20:45:54 GMT до Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT. (Това са датите, които отговарят на минималните и максималните стойности за 32 битово цяло число със знак). Преди PHP 5.1.0, при някои системи (като Windows), този обхват беше ограничен от 01-01-1970 до 19-01-2038.
5.1.0

Вече генерира E_STRICT и E_NOTICE грешки за часовият пояс.

5.1.1 Съществуват няколко полезни константи за стандартни формати за дата и час, които могат да се използват за указване на параметъра format .

Примери

Example #1 Примери за date()

<?php
// установяне на стойността по подразбиране за часовата зона. Достъпно от PHP 5.1
date_default_timezone_set('UTC');

// Извежда нещо подобно на: Monday
echo date("l");

// Извежда нещо подобно на: Monday 8th of August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS \of F Y h:i:s A');

// Извежда: July 1, 2000 is on a Saturday
echo "July 1, 2000 is on a " date("l"mktime(000712000));

/* употреба на константи при параметъра за форматиране */
// извежда нещо подобно на: Mon, 15 Aug 2005 15:12:46 UTC
echo date(DATE_RFC822);

// извежда нещо подобно на: 2000-07-01T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOMmktime(000712000));
?>

Можете да предотвратите разпознаването на някой от приетите символи във форматиращия низ, избягвайки го с обратно наклонена черта пред него. Ако символът с обратно наклонена черта е специална последователност, може би ще трябва да избегнете и наклонената черта.

Example #2 Избягване на символи в date()

<?php
// prints something like: Wednesday the 15th
echo date("l \\t\h\e jS");
?>

Възможно е да използвате date() и mktime() заедно, за да намирате дати в бъдещето или в миналото.

Example #3 Пример за date() и mktime()

<?php
$tomorrow  
mktime(000date("m")  , date("d")+1date("Y"));
$lastmonth mktime(000date("m")-1date("d"),   date("Y"));
$nextyear  mktime(000date("m"),   date("d"),   date("Y")+1);
?>

Забележка: Това може да бъде по-благонадеждно, отколкото простото добавяне или изваждане на броя секунди за деня или месеца, поради лятното часово време (daylight savings time).

Някои примери за форматиране на date(). Обърнете внимание на това, че трябва да избягвате всички останали символи, тъй като всички, които в момента имат специално значение, ще доведат до нежелани резултати, а на всички останали може да бъде присвоено значение в бъдещи версии на PHP. При избягване, бъдете сигурни, че използвате единични кавички, за да предотвратите символи като \n да се превръщат в нови редове.

Example #4 Форматиране на date()

<?php
// Да предположим, че днес е: March 10th, 2001, 5:16:18 pm

$today date("F j, Y, g:i a");                 // March 10, 2001, 5:16 pm
$today date("m.d.y");                         // 03.10.01
$today date("j, n, Y");                       // 10, 3, 2001
$today date("Ymd");                           // 20010310
$today date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z ');  // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01
$today date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');   // It is the 10th day.
$today date("D M j G:i:s T Y");               // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001
$today date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');     // 17:03:17 m is month
$today date("H:i:s");                         // 17:16:17
?>

За да форматирате дати на други езици, трябва да използвате функциите setlocale() и strftime() вместо date().

Бележки

Забележка: За да генерирате timestamp на базта на низово представяне на дата, може да използвате функция strtotime(). Освен това, някои бази от данни притежават функции за преобразуване на собствените формати за дати към timestamp (като функция » UNIX_TIMESTAMP при MySQL).

Съвет

Timestamp стойността на началото на заявката към сървъра е достъпна чрез $_SERVER['REQUEST_TIME'] от PHP 5.1.

Вж. също

  • getlastmod() - Gets time of last page modification
  • gmdate() - Форматира грийнуички (GMT/UTC) дата и час
  • mktime() - Взима Unix времеви отпечатък за дата
  • strftime() - Форматира местно време и дата съгласно локала
  • time() - Връща текущия Unix времеви отпечатък

add a note add a note

User Contributed Notes 33 notes

up
105
Jimmy
6 years ago
Things to be aware of when using week numbers with years.

<?php
echo date("YW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("YW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("YW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201152 too
?>

BUT

<?php
echo date("oW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("oW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("oW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201052 (Year is different than previous example)
?>

Reason:
Y is year from the date
o is ISO-8601 year number
W is ISO-8601 week number of year

Conclusion:
if using 'W' for the week number use 'o' for the year.
up
21
adityabhai at gmail dot com
4 years ago
For Microseconds, we can get by following:

echo date('Ymd His'.substr((string)microtime(), 1, 8).' e');

Thought, it might be useful to someone !
up
20
FiraSEO
5 years ago
this how you make an HTML5 <time> tag correctly

<?php

echo '<time datetime="'.date('c').'">'.date('Y - m - d').'</time>';

?>

in the "datetime" attribute you should put a machine-readable value which represent time , the best value is a full time/date with ISO 8601 ( date('c') ) ,,, the attr will be hidden from users

and it doesn't really matter what you put as a shown value to the user,, any date/time format is okay !

This is very good for SEO especially search engines like Google .
up
2
tekintian at gmail dot com
3 months ago
<?php

/**
*  计算两个日期相隔时间:年、月、日、时、分、秒 总计天数
* @author TekinTian <tekintian#gmail.com>
* @param string $start_time 开始时间 必须 [格式如:2011-11-5 10:01:01]
* @param string $end_time 结束时间 选填,不提供默认未当前时间 [格式如:2012-12-01 10:01:01]
* @return array Array ( [y] => 年 [m] => 月 [d] => 日 [h] => 时 [i] => 分 [s] => 秒 [a] => 合计天数 )
*/
function get_date_diff($start_time,$end_time=''){
   
$end_time = ($end_time=='')?date("Y-m-d H:i:s"):$end_time;
   
$datetime1 = new \DateTime($start_time);
   
$datetime2 = new \DateTime($end_time);
   
$interval = $datetime1->diff($datetime2);
   
$time['y'] = $interval->format('%y');
   
$time['m'] = $interval->format('%m');
   
$time['d'] = $interval->format('%d');
   
$time['h'] = $interval->format('%H');
   
$time['i'] = $interval->format('%i');
   
$time['s'] = $interval->format('%s');
   
$time['a'] = $interval->format('%a');    // 两个时间相差总天数
   
return $time;
}

//demo use
// echo '<pre>';
print_r(get_date_diff('2016-10-15 10:01:56'));
// echo '</pre>';
up
6
david dot thomas at elliott-thomas dot com dot au
1 year ago
Prior to PHP 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week aligned with PHP's (0=Sunday,6=Saturday). Since 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week align with ISO-8601 (1=Monday,7=Sunday). (http://php.net/manual/en/datetime.formats.relative.php)

This can produce different, and seemingly incorrect, results depending on your PHP version and your choice of 'w' or 'N' for the Numeric representation of the day of the week:

<?php
echo "Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('w',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week')),"<br />";

echo
"Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('N',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week'));
?>

Prior to PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016

Since PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
up
13
ivijan dot stefan at gmail dot com
3 years ago
If you have a problem with the different time zone, this is the solution for that.
<?php
// first line of PHP
$defaultTimeZone='UTC';
if(
date_default_timezone_get()!=$defaultTimeZone)) date_default_timezone_set($defaultTimeZone);

// somewhere in the code
function _date($format="r", $timestamp=false, $timezone=false)
{
   
$userTimezone = new DateTimeZone(!empty($timezone) ? $timezone : 'GMT');
   
$gmtTimezone = new DateTimeZone('GMT');
   
$myDateTime = new DateTime(($timestamp!=false?date("r",(int)$timestamp):date("r")), $gmtTimezone);
   
$offset = $userTimezone->getOffset($myDateTime);
    return
date($format, ($timestamp!=false?(int)$timestamp:$myDateTime->format('U')) + $offset);
}

/* Example */
echo 'System Date/Time: '.date("Y-m-d | h:i:sa").'<br>';
echo
'New York Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'America/New_York').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'Europe/Belgrade').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", 514640700, 'Europe/Belgrade').'<br>';
?>
This is the best and fastest solution for this problem. Working almost identical to date() function only as a supplement has the time zone option.
up
8
matthew dot hotchen at worldfirst dot com
4 years ago
FYI: there's a list of constants with predefined formats on the DateTime object, for example instead of outputting ISO 8601 dates with:

<?php
echo date('c');
?>

or

<?php
echo date('Y-m-d\TH:i:sO');
?>

You can use

<?php
echo date(DateTime::ISO8601);
?>

instead, which is much easier to read.
up
3
Anonymous
2 years ago
If timestamp is a string, date converts it to an integer in a possibly unexpected way:

<?php
echo (int)'0x10'; //0
echo intval('0x10'); //0
echo date('s', '0x10'); //gives 16
//however, no octal conversion:
echo date('s', '010'); //gives 10
?>

(PHP 5.6.16)
up
5
Anonymous
4 years ago
It's common for us to overthink the complexity of date/time calculations and underthink the power and flexibility of PHP's built-in functions.  Consider http://php.net/manual/en/function.date.php#108613

<?php
function get_time_string($seconds)
{
    return
date('H:i:s', strtotime("2000-01-01 + $seconds SECONDS"));
}
up
6
mel dot boyce at gmail dot com
12 years ago
I've been flicking through the comments looking for some succinct date code and have noticed an alarming number of questions and over-burdened examples related to date mathematics. One of the most useful skills you can utilize when performing date math is taking full advantage of the UNIX timestamp. The UNIX timestamp was built for this kind of work.

An example of this relates to a comment made by james at bandit-dot-co-dot-en-zed. James was looking for a way to calculate the number of days which have passed since a certain date. Rather than using mktime() and a loop, James can subtract the current timestamp from the timestamp of the date in question and divide that by the number of seconds in a day:
<?php
$days
= floor((time() - strtotime("01-Jan-2006"))/86400);
print(
"$days days have passed.\n");
?>

Another usage could find itself in a class submitted by Kyle M Hall which aids in the creation of timestamps from the recent past for use with MySQL. Rather than the looping and fine tuning of a date, Kyle can use the raw UNIX timestamps (this is untested code):
<?php
$ago
= 14; // days
$timestamp = time() - ($ago * 86400);
?>

Hopefully these two examples of "UNIX-style" timestamp usage will help those finding date mathematics more elusive than it should be.
up
2
Just.Kevin
8 years ago
In order to determine if a year is a leap year an earlier poster suggested simply checking to see if the year is a multiple of four:

<?php
function is_leapyear_broken($year = 2004) {
return (
$year%4)==0;
}
?>

While this will work for the majority of years it will not work on years that are multiples of 100 but not multiples of 400 i.e.(2100).
A function not using php's date() function that will also account for this small anomaly in leap years:

<?php
function is_leapyear_working($year = 2004) {
    if(((
$year%4==0) && ($year%100!=0)) || $year%400==0) {
        return
true;
    }
    return
false;
}
?>

While is_leapyear_working will not return true for the few non-leap years divisible by four I couldn't tell you if this is more or less efficient than using php's date() as an even earlier poster suggested:

<?php
function is_leapyear($year = 2004) {
$is_leap = date('L', strtotime("$year-1-1"));
return
$is_leap;
}
?>
up
0
Charlie
2 years ago
For HTML5 datetime-local HTML input controls (http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html) use format example: 1996-12-19T16:39:57

To generate this, escape the 'T', as shown below:

<?php
date
('Y-m-d\TH:i:s');
?>
up
1
Bas Vijfwinkel
6 years ago
Note that some formatting options are different from MySQL.
For example using a 24 hour notation without leading zeros is the option '%G' in PHP but '%k' in MySQL.
When using dynamically generated date formatting string, be careful to generate the correct options for either PHP or MySQL.
up
2
ghotinet
7 years ago
Most spreadsheet programs have a rather nice little built-in function called NETWORKDAYS to calculate the number of business days (i.e. Monday-Friday, excluding holidays) between any two given dates. I couldn't find a simple way to do that in PHP, so I threw this together. It replicates the functionality of OpenOffice's NETWORKDAYS function - you give it a start date, an end date, and an array of any holidays you want skipped, and it'll tell you the number of business days (inclusive of the start and end days!) between them.

I've tested it pretty strenuously but date arithmetic is complicated and there's always the possibility I missed something, so please feel free to check my math.

The function could certainly be made much more powerful, to allow you to set different days to be ignored (e.g. "skip all Fridays and Saturdays but include Sundays") or to set up dates that should always be skipped (e.g. "skip July 4th in any year, skip the first Monday in September in any year"). But that's a project for another time.

<?php

function networkdays($s, $e, $holidays = array()) {
   
// If the start and end dates are given in the wrong order, flip them.   
   
if ($s > $e)
        return
networkdays($e, $s, $holidays);

   
// Find the ISO-8601 day of the week for the two dates.
   
$sd = date("N", $s);
   
$ed = date("N", $e);

   
// Find the number of weeks between the dates.
   
$w = floor(($e - $s)/(86400*7));    # Divide the difference in the two times by seven days to get the number of weeks.
   
if ($ed >= $sd) { $w--; }        # If the end date falls on the same day of the week or a later day of the week than the start date, subtract a week.

    // Calculate net working days.
   
$nwd = max(6 - $sd, 0);    # If the start day is Saturday or Sunday, add zero, otherewise add six minus the weekday number.
   
$nwd += min($ed, 5);    # If the end day is Saturday or Sunday, add five, otherwise add the weekday number.
   
$nwd += $w * 5;        # Add five days for each week in between.

    // Iterate through the array of holidays. For each holiday between the start and end dates that isn't a Saturday or a Sunday, remove one day.
   
foreach ($holidays as $h) {
       
$h = strtotime($h);
        if (
$h > $s && $h < $e && date("N", $h) < 6)
           
$nwd--;
    }

    return
$nwd;
}

$start = strtotime("1 January 2010");
$end = strtotime("13 December 2010");

// Add as many holidays as desired.
$holidays = array();
$holidays[] = "4 July 2010";            // Falls on a Sunday; doesn't affect count
$holidays[] = "6 September 2010";        // Falls on a Monday; reduces count by one

echo networkdays($start, $end, $holidays);    // Returns 246

?>

Or, if you just want to know how many work days there are in any given year, here's a quick function for that one:

<?php

function workdaysinyear($y) {
   
$j1 = mktime(0,0,0,1,1,$y);
    if (
date("L", $j1)) {
        if (
date("N", $j1) == 6)
            return
260;
        elseif (
date("N", $j1) == 5 or date("N", $j1) == 7)
            return
261;
        else
            return
262;
    }
    else {
        if (
date("N", $j1) == 6 or date("N", $j1) == 7)
            return
260;
        else
            return
261;
    }
}

?>
up
3
SpikeDaCruz
12 years ago
The following function will return the date (on the Gregorian calendar) for Orthodox Easter (Pascha).  Note that incorrect results will be returned for years less than 1601 or greater than 2399. This is because the Julian calendar (from which the Easter date is calculated) deviates from the Gregorian by one day for each century-year that is NOT a leap-year, i.e. the century is divisible by 4 but not by 10.  (In the old Julian reckoning, EVERY 4th year was a leap-year.)

This algorithm was first proposed by the mathematician/physicist Gauss.  Its complexity derives from the fact that the calculation is based on a combination of solar and lunar calendars.

<?php
function getOrthodoxEaster($date){
 
/*
   Takes any Gregorian date and returns the Gregorian
   date of Orthodox Easter for that year.
  */
 
$year = date("Y", $date);
 
$r1 = $year % 19;
 
$r2 = $year % 4;
 
$r3 = $year % 7;
 
$ra = 19 * $r1 + 16;
 
$r4 = $ra % 30;
 
$rb = 2 * $r2 + 4 * $r3 + 6 * $r4;
 
$r5 = $rb % 7;
 
$rc = $r4 + $r5;
 
//Orthodox Easter for this year will fall $rc days after April 3
 
return strtotime("3 April $year + $rc days");
}
?>
up
0
bakerj417 at gmail dot com
6 years ago
If you are having an issue getting u to work so is everyone else. The solution that I am using which I found on another site(so not taking credit) is to use this:

     date("Y/m/d H:i:s"). substr((string)microtime(), 1, 6);

that will give you:

     yyyy/mm/dd hh:ii:ss.uuuuuu

hope this helps someone in need!

thanks all
up
-1
rc at macshot dot de
1 year ago
At least in PHP 5.5.38 date('j.n.Y', 2222222222) gives a result of 2.6.2040.

So date is not longer limited to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer as timestamp.
up
-2
Tim Connolly
6 years ago
Here's my solution for looking up the month number by name (used when parsing an 'ls'):

<?php
 
for($m=1;$m<=12;$m++){
   
$month=date("M",mktime(0,0,0,$m,1,2000));
   
$mon["$month"]=$m;
  }
?>
up
-1
ccb_bc at hotmail dot com
4 months ago
<?php
   
/**
    * Convert Date formats:
    */

    // $date '1989/11/25'
    // $date '1989-11-25'
    // $date '1989.11.25'
   
if(preg_match("/^[0-9]{4}(\/|-|.)(0[1-9]|1[0-2])(\/|-|.)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])$/", $date)){
        return
substr($date, 8, 2).substr($date, 7,1).substr($date, 5,2).substr($date, 4,1).substr($date, 0,4);
       
// Result: '25/11/1989' - OR - '25-11-1989' - OR - '25.11.1989'
   
}

   
// $date = '25/11/1989'
    // $date = '25-11-1989'
    // $date = '25.11.1989'
   
if(preg_match("/^(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])(\/|-|.)(0[1-9]|1[0-2])(\/|-|.)[0-9]{4}$/", $date)){
        return
substr($date, 6, 4).substr($date, 5,1).substr($date, 3,2).substr($date, 2,1).substr($date, 0,2);
       
// Result: '1989/11/25' - OR - '1989-11-25' - OR - '1989.11.25'
   
}
?>
up
-2
Hayley Watson
1 year ago
If you see the number 86400 in a date calculation, think very hard before deciding that it is correct. Not all days have 86,400 seconds in them. In many places, some days have only 82,800 seconds and some have 90,000. Occasionally, there are even fewer or even more.

Assuming that now plus 86,400 seconds is equivalent to some time tomorrow can sometimes be wrong. It might actually be the day after tomorrow or still today.

It's called Daylight Saving.
up
-5
Anonymous
4 years ago
To quickly convert date("N") to a 0 based index with Sunday being represented as 0, you can run it against modulus 7:

<?php
$first_of_month_index
= date('N', strtotime('4/1/1990')) % 7;
?>
up
-6
eduardo at digmotor dot com dot br
9 years ago
Thanks to tcasparr at gmail dot com for the great idea (at least for me) ;)
I changed the code a little to replicate the functionality of date_parse_from_format, once I don't have PHP 5.3.0 yet. This might be useful for someone. Hope you don't mind changing your code tcasparr at gmail dot com.

<?php
/*******************************************************
* Simple function to take in a date format and return array of associated
* formats for each date element
*
* @return array
* @param string $strFormat
*
* Example: Y/m/d g:i:s becomes
* Array
* (
*     [year] => Y
*     [month] => m
*     [day] => d
*     [hour] => g
*     [minute] => i
*     [second] => s
* )
*
*  This function is needed for  PHP < 5.3.0
********************************************************/
function dateParseFromFormat($stFormat, $stData)
{
   
$aDataRet = array();
   
$aPieces = split('[:/.\ \-]', $stFormat);
   
$aDatePart = split('[:/.\ \-]', $stData);
    foreach(
$aPieces as $key=>$chPiece)   
    {
        switch (
$chPiece)
        {
            case
'd':
            case
'j':
               
$aDataRet['day'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
'F':
            case
'M':
            case
'm':
            case
'n':
               
$aDataRet['month'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
'o':
            case
'Y':
            case
'y':
               
$aDataRet['year'] = $aDatePart[$key];
                break;
           
            case
'g':
            case
'G':
            case
'h':
            case
'H':
               
$aDataRet['hour'] = $aDatePart[$key];
                break;   
               
            case
'i':
               
$aDataRet['minute'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
's':
               
$aDataRet['second'] = $aDatePart[$key];
                break;           
        }
       
    }
    return
$aDataRet;
}
?>

Also, if you need to change the format of dates:

<?php
function changeDateFormat($stDate,$stFormatFrom,$stFormatTo)
{
 
// When PHP 5.3.0 becomes available to me
  //$date = date_parse_from_format($stFormatFrom,$stDate);
  //For now I use the function above
 
$date = dateParseFromFormat($stFormatFrom,$stDate);
  return
date($stFormatTo,mktime($date['hour'],
                                   
$date['minute'],
                                   
$date['second'],
                                   
$date['month'],
                                   
$date['day'],
                                   
$date['year']));
}

?>
up
-10
Anonymous
9 years ago
Correct format for a MySQL DATETIME column is
<?php $mysqltime = date ("Y-m-d H:i:s", $phptime); ?>
up
-1
bruslbn at gmail dot com
4 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-1
bruslbn at gmail dot com
4 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-1
bruslbn at gmail dot com
4 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-10
@PeteWilliams
7 years ago
If you want to use HTML5's <date> tag, the following code will generate the machine-readable value for the 'datetime' attribute:

<?php

/**
* formats the date passed into format required by 'datetime' attribute of <date> tag
* if no intDate supplied, uses current date.
* @param intDate integer optional
* @return string
**/
function getDateTimeValue( $intDate = null ) {

   
$strFormat = 'Y-m-d\TH:i:s.uP';
   
$strDate = $intDate ? date( $strFormat, $intDate ) : date( $strFormat ) ;
   
    return
$strDate;
}

echo
getDateTimeValue();

?>
up
-4
erick900623 at gmail dot com
7 months ago
Ayuda...

Tengo una fecha asignada con la function date("w"), y exactamente a las 5 pm la fecha cambia al siguiente dia. Ej

date("w") - Lunes
y a las 5pm del Lunes cambia a Martes.

Que puede estar pasando
up
-5
rico at redant dot nl
10 months ago
Since PHP 5.6.23 en 7.0.8 the support for requesting the weeknumber for a given date, where the first day of the week is Sunday, has been removed.
For those of us still needing it, here is simple hack to get the job done.

    private function getWeeknumberSundayFirstDayOfWeek(\DateTimeInterface $date)
    {
        if ($date->format('w') === 0) // Sunday
            return (int)$date->format('W') - 1;

        return (int)$date->format('W');
    }
up
-1
olivertappin at gmail dot com
2 months ago
If looking for a simple way to return the week number, using Sunday as the first day of the week, please bear in mind you will need to cater for the addition when you reach the end of the year.

<?php

function getSundayWeekNumber(\DateTimeInterface $date): int
{
   
$weekNumber = (int)$date->format('W');

    if (
$date->format('w') === '0') { // Sunday
       
$weekNumber += 1;
        if (
53 === $weekNumber) { // If the week is now 53, subtract 52
           
$weekNumber -= 52;
        }
    }

    return
$weekNumber;
}
up
-20
Al Roker
2 years ago
When using 'U' to return a UNIX time stamp, you may not get what you expect. In the following example, we try to get the current Unix time stamp for a user in a different timezone.

<?php
// Doesn't work
$timezone = new \DateTimeZone($userTimeZone);
$date = new \DateTime('@' . time(), $timezone);
$date->setTimezone($timezone);
$now = $date->format('U');
?>

$now will return the same (the server's current) Unix time stamp regardless which timezone your user is in.

To get the actual Unix time stamp based on a time zone, replace format('U') as in the following example;

<?php
// This works
$timezone = new \DateTimeZone($userTimeZone);
$date = new \DateTime('@' . time(), $timezone);
$date->setTimezone($timezone);
$now = $date->getTimestamp() + $date->getOffset();
?>
up
-43
crackbeforesoft at gmail dot com
8 months ago
I am glad and wonder about the topic creation. I am visiting this page from a long time ago. This is totally perspective clear ideas. This is sure that the information you shared is clearly identive and fabulous for keeping it in minds. http://crackswar.com/audacity-pro-crack/
up
-41
crackbeforesoft at gmail dot com
8 months ago
I am glad and wonder about the topic creation. I am visiting this page from a long time ago. This is totally perspective clear ideas. This is sure that the information you shared is clearly identive and fabulous for keeping it in minds. http://crackswar.com/audacity-pro-crack/
To Top