setlocale

(PHP 4, PHP 5)

setlocaleУстановява локал

Описание

string setlocale ( int $category , string $locale [, string $... ] )
string setlocale ( int $category , array $locale )

Установява информация за локал.

Параметри

category

category константа (или низ), който указва категорията на засегнатите от локала функции:

  • LC_ALL - всички функции
  • LC_COLLATE - функции за сравняване на низове, вж. strcoll()
  • LC_CTYPE - функции за класифициране и преобразуване на низове, например strtoupper()
  • LC_MONETARY - функция localeconv()
  • LC_NUMERIC - задава знак за десетичния разделител (Вж. също localeconv())
  • LC_TIME за дата и време форматирани посредством strftime()
  • LC_MESSAGES за системни съобщения (достъпно ако PHP е компилирано с libintl)

locale

Ако параметърът locale има стойност NULL или празен низ "", имената на локалите ще бъдат установени на базата на променливите на обкръжението със същите имена като по-горните категории или от "LANG".

Ако параметърът locale има стойност "0", локала няма да бъде засегнат, а ще се върне единствено текущия локал.

Ако параметърът locale е масив или след него има други параметри, то с всеки елемент на масива или параметър ще се направи опит да бъде установен като нов локал, докато тази операция успее. Този подход е полезен в случаите, когато даден локал е познат под няколко имена на различни системи или с цел подсигуряване за локал който може и да не е наличен.

...

Връщани стойности

Функцията връща новия текущ локал или FALSE, ако вашата платформа няма възможност за работа с локали, указаният локал не съществува или името на категорията е невалидно.

Невалидно име на категория генерира предупреждение. Наименованията на категориите и локалите могат да бъдат видяни в » RFC 1766 и » ISO 639. Различните системи разполагат с различни схеми за именуване на локалите.

Забележка: Стойността, която връща функцията setlocale() зависи от системата на която е стартиран PHP. Тя връща точно това, което връща и системната функция за установяване на локал.

Дневник на промените

Версия Описание
5.3.0 Функцията хвърля E_DEPRECATED съобщение, ако вместо някоя от LC_* константите, като параметър category е предаден низ.
4.3.0 Става възможно предаването на множество локали.
4.2.0 Предаването на низ за параметъра category е непрепоръчително, като вместо него могат да се ползват константите по-горе. Предаването им като низ (в кавички) ще предизвика съобщение от тип предупреждение.

Примери

Example #1 Примери за setlocale()

<?php
/* Установяване на локала на Холандски */
setlocale(LC_ALL'nl_NL');

/* Изход: vrijdag 22 december 1978 */
echo strftime("%A %e %B %Y"mktime(00012221978));

/* пример с различни възможни имена на локали за немски от PHP 4.3.0 */
$loc_de setlocale(LC_ALL'de_DE@euro''de_DE''de''ge');
echo 
"Preferred locale for german on this system is '$loc_de'";
?>

Example #2 Пример за setlocale() под Windows

<?php
/* Установяване на локала на Холандски */
setlocale(LC_ALL'nld_nld');

/* Изход: vrijdag 22 december 1978 */
echo strftime("%A %d %B %Y"mktime(00012221978));

/* опит с различни възможни имена на локали за немски от PHP 4.3.0 */
$loc_de setlocale(LC_ALL'de_DE@euro''de_DE''deu_deu');
echo 
"Preferred locale for german on this system is '$loc_de'";
?>

Бележки

Предупреждение

Информацията за локала се поддържа на ниво процес, а не на ниво нишка. Ако PHP работи на многонишков сървърен API, като IIS или Apache под Windows, може да станете свидетели на неочаквани промени на локала по време на изпълнение на скрипта, въпреки че, в самия скрипт никога не е извикана функцията setlocale(). Това е така, тъй като други скриптове, стартирани в други нишки на същия процес, в същото време са променили локала на ниво процес, посредством setlocale().

Съвет

Потребителите на операционната система Windows могат да намерят полезна информация относно низове на локали на сайта на MSDN. Поддържаните низове за езици могат да бъдат видяни на » http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_language_strings.asp а поддрържаните низове за страни и региони на » http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_country_strings.asp. Windows системите поддржат трибуквени кодове за страни и региони дефинирани в ISO 3166-Alpha-3, който стандарт може да бъде видян на » сайта на Unicode.

add a note add a note

User Contributed Notes 44 notes

up
107
r dot nospam dot velseboer at quicknet dot nospam dot nl
15 years ago
be careful with the LC_ALL setting, as it may introduce some unwanted conversions. For example, I used

setlocale (LC_ALL, "Dutch");

to get my weekdays in dutch on the page. From that moment on (as I found out many hours later) my floating point values from MYSQL where interpreted as integers because the Dutch locale wants a comma (,) instead of a point (.) before the decimals. I tried printf, number_format, floatval.... all to no avail. 1.50 was always printed as 1.00 :(

When I set my locale to :

setlocale (LC_TIME, "Dutch");

my weekdays are good now and my floating point values too.

I hope I can save some people the trouble of figuring this out by themselves.

Rob
up
38
russ at eatmymonkeydust dot com
6 years ago
If you are looking for a getlocale() function simply pass 0 (zero) as the second parameter to setlocale().

Beware though if you use the category LC_ALL and some of the locales differ as a string containing all the locales is returned:

<?php
echo setlocale(LC_ALL, 0);

// LC_CTYPE=en_US.UTF-8;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=C;LC_COLLATE=C;LC_MONETARY=C;LC_MESSAGES=C;LC_PAPER=C;LC_NAME=C;
// LC_ADDRESS=C;LC_TELEPHONE=C;LC_MEASUREMENT=C;LC_IDENTIFICATION=C

echo setlocale(LC_CTYPE, 0);

// en_US.UTF-8

setlocale(LC_ALL, "en_US.UTF-8");
echo
setlocale(LC_ALL, 0);

// en_US.UTF-8

?>

If you are looking to store and reset the locales you could do something like this:

<?php

$originalLocales
= explode(";", setlocale(LC_ALL, 0));
setlocale(LC_ALL, "nb_NO.utf8");

// Do something

foreach ($originalLocales as $localeSetting) {
  if (
strpos($localeSetting, "=") !== false) {
    list (
$category, $locale) = explode("=", $localeSetting);
  }
  else {
   
$category = LC_ALL;
   
$locale   = $localeSetting;
  }
 
setlocale($category, $locale);
}

?>

The above works here (Ubuntu Linux) but as the setlocale() function is just wrapping the equivalent system calls, your mileage may vary on the result.
up
11
Shashakhmetov Talgat
2 years ago
//Fix encoding for russian locale on windows
$locale = setlocale(LC_ALL, 'ru_RU.CP1251', 'rus_RUS.CP1251', 'Russian_Russia.1251');

function strftime_fix($format, $locale, $timestamp = time()){
    // Fix %e for windows
    if (strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'WIN') {
        $format = preg_replace('#(?<!%)((?:%%)*)%e#', '\1%#d', $format);
    }
    // convert
    $date_str = strftime($format, $timestamp);
    if (stripos($locale, "1251") !== false) {
      return iconv("windows-1251","utf-8", $date_str);
    } elseif (stripos($locale, "1252") !== false) {
      return iconv("windows-1252","utf-8", $date_str);
    } else {
      return $date_str;
    }
}
up
20
Kari Sderholm aka Haprog
9 years ago
It took me a while to figure out how to get a Finnish locale correctly set on Ubuntu Server with Apache2 and PHP5.

At first the output for "locale -a" was this:
C
en_US.utf8
POSIX

I had to install a finnish language pack with
"sudo apt-get install language-pack-fi-base"

Now the output for "locale -a" is:
C
en_US.utf8
fi_FI.utf8
POSIX

The last thing you need to do after installing the correct language pack is restart Apache with "sudo apache2ctl restart". The locale "fi_FI.utf8" can then be used in PHP5 after restarting Apache.

For setting Finnish timezone and locale in PHP use:
<?php
date_default_timezone_set
('Europe/Helsinki');
setlocale(LC_ALL, array('fi_FI.UTF-8','fi_FI@euro','fi_FI','finnish'));
?>
up
8
Leigh Morresi
9 years ago
Setting locale that is not supported by your system will result in some string operations returning a question mark "?" in your strings where it needs to perform transliteration.

1) Always check the return of setlocale() to ensure it has set to something supported

2) on Linux you can use the "locale -a" command to find a list of supported locales
up
8
pigmeu at pigmeu dot net
13 years ago
!!WARNING!!

The "locale" always depend on the server configuration.

i.e.:
When trying to use "pt_BR" on some servers you will ALWAYS get false. Even with other languages.

The locale string need to be supported by the server. Sometimes there are diferents charsets for a language, like "pt_BR.utf-8" and "pt_BR.iso-8859-1", but there is no support for a _standard_ "pt_BR".

This problem occours in Windows platform too. Here you need to call "portuguese" or "spanish" or "german" or...

Maybe the only way to try to get success calling the function setlocale() is:
setlocale(LC_ALL, "pt_BR", "pt_BR.iso-8859-1", "pt_BR.utf-8", "portuguese", ...);

But NEVER trust on that when making functions like date conversions or number formating. The best way to make sure you are doing the right thing, is using the default "en_US" or "en_UK", by not calling the setlocale() function. Or, make sure that your server support the lang you want to use, with some tests.

Remember that: Using the default locale setings is the best way to "talk" with other applications, like dbs or rpc servers, too.

[]s

Pigmeu
up
10
brice/axice/be
9 years ago
Pay attention to the syntax.
- UTF8 without dash ('-')
- locale.codeset and not locale-codeset.

Stupid newbie error but worth knowing them when starting with gettext.

<?php
$codeset
= "UTF8"// warning ! not UTF-8 with dash '-'
       
// for windows compatibility (e.g. xampp) : theses 3 lines are useless for linux systems

putenv('LANG='.$lang.'.'.$codeset);
putenv('LANGUAGE='.$lang.'.'.$codeset);
bind_textdomain_codeset('mydomain', $codeset);

// set locale
bindtextdomain('mydomain', ABSPATH.'/locale/');
setlocale(LC_ALL, $lang.'.'.$codeset);
textdomain('mydomain');
?>

where directory structure of locale is (for example) :
locale/fr_FR/LC_MESSAGES/mydomain.mo
locale/en_US/LC_MESSAGES/mydomain.mo

and ABSPATH is the absolute path to the locale dir

further note, under linux systems, it seems to be necessary to create the locale at os level using 'locale-gen'.
up
4
data dot ocean dot italia at gmail dot com
5 years ago
Instead, using php with IIS, I had to use this line for Italian language...

<?php setlocale(LC_ALL, 'Italian_Italy.1250'); ?>
up
6
Anonymous
12 years ago
The example from bruno dot cenou at revues dot org below shows the possibility, but I want to spell it out: you can add charset info to setlocale.

Example:

Into my utf-8-encoded page I want to insert the name of the current month, which happens to be March, in German "März" - with umlaut. If you use

   setlocale(LC_TIME, 'de_DE');
   echo strftime("%B");

this will return "M&auml;rz", but that html-entity will look like this on a utf-8 page: "M?rz". Not what I want.

But if you use

   setlocale(LC_TIME, 'de_DE.UTF8');  // note the charset info !
   echo strftime("%B");

this returns "M√§rz", which, on utf-8, looks like it should: "März".
up
5
jose dot nobile at gmail dot com
2 years ago
For Windows users complaining about setlocale.

The locale argument to the setlocale function takes the following form:
setlocale( LC_ALL, "<language>_<country>.<code_page>" );

in short, if you  want use for example: es_CO.UTF-8 it must be in Windows: Spanish_Colombia.1252

The code page 1252 is ISO-8859-1 (windows-1252    ANSI Latin 1; Western European (Windows)

Windows use different languages code from Unix, for example, es_CO becomes es-CO or Spanish_Colombia, also it doesn't support UTF-8 charset as is shown in their website: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x99tb11d(v=vs.140).aspx

"The set of available locale names, languages, country/region codes, and code pages includes all those supported by the Windows NLS API except code pages that require more than two bytes per character, such as UTF-7 and UTF-8. If you provide a code page value of UTF-7 or UTF-8, setlocale will fail, returning NULL."

Please check the updated website of language and code pages:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/39cwe7zf(v=vs.140).aspx
and
https://msdn.microsoft.com/en-us//goglobal/bb895996

Here a copy paste in case the link is removed:

Afrikaans
Albanian
Arabic_Saudi_Arabia
Arabic_Iraq
Arabic_Egypt
Arabic_Libya
Arabic_Algeria
Arabic_Morocco
Arabic_Tunisia
Arabic_Oman
Arabic_Yemen
Arabic_Syria
Arabic_Jordan
Arabic_Lebanon
Arabic_Kuwait
Arabic_UAE
Arabic_Bahrain
Arabic_Qatar
Armenian
Azeri_Latin
Azeri_Cyrillic
Basque
Belarusian
Bengali_India
Bosnian_Latin
Bulgarian
Catalan
Chinese_Taiwan
Chinese_PRC
Chinese_Hong_Kong
Chinese_Singapore
Chinese_Macau
Croatian
Croatian_Bosnia_Herzegovina
Czech
Danish
Divehi
Dutch_Standard
Dutch_Belgian
English_United_States
English_United_Kingdom
English_Australian
English_Canadian
English_New_Zealand
English_Ireland
English_South_Africa
English_Jamaica
English_Caribbean
English_Belize
English_Trinidad
English_Zimbabwe
English_Philippines
Estonian
Faeroese
Farsi
Finnish
French_Standard
French_Belgian
French_Canadian
French_Swiss
French_Luxembourg
French_Monaco
Georgian
Galician
German_Standard
German_Swiss
German_Austrian
German_Luxembourg
German_Liechtenstein
Greek
Gujarati
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian_Standard
Italian_Swiss
Japanese
Kannada
Kazakh
Konkani
Korean
Kyrgyz
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay_Malaysia
Malay_Brunei_Darussalam
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Norwegian_Bokmal
Norwegian_Nynorsk
Polish
Portuguese_Brazilian
Portuguese_Standard
Punjabi
Quechua_Bolivia
Quechua_Ecuador
Quechua_Peru
Romanian
Russian
Sami_Inari
Sami_Lule_Norway
Sami_Lule_Sweden
Sami_Northern_Finland
Sami_Northern_Norway
Sami_Northern_Sweden
Sami_Skolt
Sami_Southern_Norway
Sami_Southern_Sweden
Sanskrit
Serbian_Latin
Serbian_Latin_Bosnia_Herzegovina
Serbian_Cyrillic
Serbian_Cyrillic_Bosnia_Herzegovina
Slovak
Slovenian
Spanish_Traditional_Sort
Spanish_Mexican
Spanish_Modern_Sort
Spanish_Guatemala
Spanish_Costa_Rica
Spanish_Panama
Spanish_Dominican_Republic
Spanish_Venezuela
Spanish_Colombia
Spanish_Peru
Spanish_Argentina
Spanish_Ecuador
Spanish_Chile
Spanish_Uruguay
Spanish_Paraguay
Spanish_Bolivia
Spanish_El_Salvador
Spanish_Honduras
Spanish_Nicaragua
Spanish_Puerto_Rico
Swahili
Swedish
Swedish_Finland
Syriac
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tswana
Ukrainian
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek_Latin
Uzbek_Cyrillic
Vietnamese
Welsh
Xhosa
Zulu

The code pages identifiers:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd317756(v=vs.85).aspx
up
2
internationalist
2 years ago
My script runs a loop that changes the locale (multilingual application). I've noticed that on some random occasion the locale still hasn't changed despite the setlocale() function being executed a step earlier. I had to add wait time for this condition. Interestingly enough, this was the case only with the 'nl_NL.UTF8' locale.

<?php
//some code
$this->counter = 0;
// some code
$this->locale = 'nl_NL.UTF8';
setlocale(LC_ALL, $this->locale);
   
$this->counter++;
    if (
$this->locale !== setlocale(LC_CTYPE, 0)) { // Locale not changed yet.
     
if ($this->counter > 10) {
        return;
      }
     
sleep(1);
    }
// some code
?>
up
5
Un_passant
9 years ago
For debian/ubuntu, don't forget the charset UFT8.

// Works on Ubuntu 8.04 Server
setlocale(LC_TIME, 'fr_FR.UTF8', 'fr.UTF8', 'fr_FR.UTF-8', 'fr.UTF-8');
up
3
birkholz at web dot de
12 years ago
When i tried to get the current locale (e.g. after i set the lang to german with setlocale(LC_ALL, 'de_DE'); ), the following did not work on my suse linux 9.0-box:
$currentLocale = setlocale(LC_ALL, NULL);
This code did a reset to the server-setting.

$currentLocale = setlocale(LC_ALL, 0); works perfectly for me, but the manual says NULL and 0 are equal in this case, but NULL seems to act like "".
up
2
noog at libero dot it
17 years ago
On windows:
Control Panel->International Settings
You can set your locale and customize it
And locale-related PHP functions work perfectly
up
1
RobQuist
4 years ago
In addition to russ, about getting / backing up the locale:
I'm using this in unit-tests. I wanted to test something based on locale, and reset the locale after the tests were done.

Yet there were some errors;
* setlocale doesn't like strings anymore. You need to use constants.
* Some contants don't exist anymore.

Here's an updated piece of code:

<?php
$originalLocales
= explode(";", setlocale(LC_ALL, 0));
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL.UTF-8');

//Do something here

//Recover to the default setting
       
$skipConstants = array( //these will be returned by setlocale(LC_ALL, 0), but don't exist anymore.
           
'LC_PAPER',
           
'LC_NAME',
           
'LC_ADDRESS',
           
'LC_TELEPHONE',
           
'LC_MEASUREMENT',
           
'LC_IDENTIFICATION'
       
);

        foreach (
$originalLocales as $localeSetting) {
            if (
strpos($localeSetting, "=") !== false) {
                list (
$category, $locale) = explode("=", $localeSetting);
            } else {
               
$category = LC_ALL;
               
$locale   = $localeSetting;
            }

            if (!
in_array($category, $skipConstants)) {
               
setlocale(constant($category), $locale); //Using strings is deprecated.
           
}
        }
?>
up
2
Periklis
10 years ago
In *some* Windows systems, setting LC_TIME only will not work, you must either set LC_ALL or both LC_CTYPE and LC_TIME. BUT if you have already set LC_TIME using setlocale earlier in the script, dates will not be affected! For example:
<?php
setlocale
(LC_TIME, 'greek');
setlocale(LC_CTYPE, 'greek');
?>
will not work, while
<?php
setlocale
(LC_CTYPE, 'greek');
setlocale(LC_TIME, 'greek');
?>
will do the job.
up
1
bryn AT lunarvis DOT com
10 years ago
Posting this in the hope it might be useful to others, as I could find very little info anywhere. If you want to use a Welsh locale and have the suitable language support installed, you pass 'cym' (abbreviated form of Cymraeg) to setlocale:

<?php
setlocale
(LC_TIME, 'cym');
$welsh= gmstrftime("%A, %B %Y - %H:%M",time());
echo
$welsh;
?>

The above certainly applies to Windows systems, but should also apply to Unix if the required support is installed.

Cheers,

Bryn.
up
1
Sven K
11 years ago
If your system doesn't show any installed locales by "locale -a", try installing them by "dpkg-reconfigure locales" (on debian).
up
1
ostapk
10 years ago
There is a new PECL extension under development called intl (it will be available in PHP5.3). Meanwhile all who rely on the setlocale() and friends should be aware about the limitations of them as covered in this post on the onPHP5.com blog: http://www.onphp5.com/article/22
up
1
tomas dot hampl at gmail dot com
7 years ago
On Linux, setlocale() depends on the installed locales. To see which locales are available to PHP, run this from the terminal:

"locale -a"

Provided list are all locales that are available on your server for PHP to use. To add a new one, run

locale-gen <locale name> (this may need sudo / root permissions), for example to add a Czech locale, run something like this:

"sudo locale-gen cs_CZ.utf8"

Then you can use this locale declaration:

setlocale(LC_ALL, 'cs_CZ.utf8');
up
1
mvanbaak
11 years ago
To complement Sven K's tip about debian:

You can also install the package locales-all
That one holds all the locales there are in compiled form.
up
0
stepdate at gmail dot com
3 months ago
If you have Locales installed and things won't work check the spelling: for German all the comments suggested "setlocale(LC_TIME, "de_DE.utf8")", but it has to be "setlocale(LC_TIME, "de_DE.UTF-8")"-> UTF-8 instead of utf8.
up
0
lezsakdomi1 at gmail dot com
10 months ago
The categories are more explained at the manpage of locale(7):
http://man7.org/linux/man-pages/man7/locale.7.html
up
-1
wuyidong8478 at gmail dot com
11 months ago
I got return value [ string(1) "C" ] from CentOS6 after
calling  setlocale(LC_ALL, 0);

I got totally different return value
[ string(170) "LC_CTYPE=ja_JP.UTF8;
LC_NUMERIC=C;
LC_TIME=C;
LC_COLLATE=C;
LC_MONETARY=C;
LC_MESSAGES=C;
LC_PAPER=C;
LC_NAME=C;
LC_ADDRESS=C;
LC_TELEPHONE=C;
LC_MEASUREMENT=C;
LC_IDENTIFICATION=C"] from another  CentOS6
after calling the same method  setlocale(LC_ALL, 0);

Could someone tell me what makes the result different ?
up
-1
aaaaa976 at gmail dot com
3 years ago
In Windows some times setlocale don't work, it return a empty array, buts the locale is set. I found that apache start before windows "load" locales, you must restart apache to solve this.
up
0
phcorp
6 years ago
To find the locale of a Unix system:
<?php system('locale -a') ?>
up
0
flavioacvalverde at gmail dot com
6 years ago
For Portugal I had to use

<?php setlocale(LC_ALL, 'Portuguese_Portugal.1252'); ?>

using php with IIS on Windows server.
up
0
leif at neland dot dk
7 years ago
Regarding dash'es in locale, it appears they should be omitted entirely.

In /etc/locale.gen I have

da_DK.ISO-8859-15 ISO-8859-15

but locale -a gives

da_DK.iso885915

which is the format setlocale()  wants.

(Debian)
up
0
garygendron at yahoo dot com
7 years ago
For a php Mysql query, you could also use, for french canadian, in this example :

$query = 'SET lc_time_names = "fr_CA"';
$result = mysql_query($query) or die("Query failed");

$query = 'SELECT @@lc_time_names';
$result = mysql_query($query) or die("Query failed");

$query = 'SELECT id, created, YEAR(created) as year, MONTH(created) as month,' .
' CONCAT_WS(" ", MONTHNAME(created), YEAR(created)) as archive' .           
' FROM #__TABLE as e' .
' GROUP BY archive' .
' ORDER BY id DESC';

Your data will be displayed in any locale setting you want. You may even $_GET[lc_time_name] from your multilanguage website.
up
0
Omer Sabic
8 years ago
On Linux/Apache, when you install and try to use a new locale, the setlocale() function with the new locale will fail sometimes, but not always. To furthermore complicate, setlocale() will always complete with any of the previously installed locales. This would seem a really weird behaviour, which you can fix by restarting Apache, as Kari Sderholm aka Haprog mentioned, but I felt it needed to be properly pointed out.
up
0
michal dot kocarek at brainbox dot cz
9 years ago
Note about using UTF-8 locale charset on Windows systems:

According to MSDN, Windows setlocale()'s implementation does not support UTF-8 encoding.

Citation from "MSDN setlocale, _wsetlocale" page (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x99tb11d.aspx):
The set of available languages, country/region codes, and code pages includes all those supported by the Win32 NLS API except code pages that require more than two bytes per character, such as UTF-7 and UTF-8. If you provide a code page like UTF-7 or UTF-8, setlocale will fail, returning NULL.

So basically, code like
<?php setlocale(LC_ALL, 'Czech_Czech Republic.65001'); // 65001 is UTF-8 codepage ?>
does not work on Windows at all.

(written in time of PHP 5.2.4)
up
0
de ronino at kde (reverse it)
9 years ago
I experienced the behavior stated in the above Warning box: Running PHP5 on a multithreaded Apache made the current locale change sometimes all of a sudden within a script, so strftime() output wasn't in the required format.

I recompiled Apache with the prefork MPM and now it works like a charm. Took me a long time to find out the reason as I overlooked the warning box searching for either a bug report or a programming error of mine...
up
0
szepeshazi at gmail dot com
11 years ago
For those of you who are unfortunate enough (like me) to work in Windows environment, and try to set the locale to a language _and_ to UTF-8 charset, and were unable to do it, here is a workaround.

For example to output the date in hungarian with UTF-8 charset, this will work:

    $dateString = "%B %d., %A";
    setlocale(LC_ALL,'hungarian');
    $res=strftime($dateString);
    echo(iconv('ISO-8859-1', 'UTF-8', $res));

If anybody knows how to set the locale on Windows to the equivalent of "hu_HU.UTF-8" on unix, please do tell me.
up
-1
mk at totu dot com
14 years ago
Be carefull - setting a locale which uses commas instead of dots in numbers may cause a mysql db not to understand the query:
<?php
setlocale
(LC_ALL,"pl");
$price = 1234 / 100; // now the price looks like 12,34
$query = mysql_query("SELECT Id FROM table WHERE price='".$price."'");
?>
Even if there is a price 12.34 - nothing will be found
up
-1
wisborg
9 years ago
It is correct as stated below that it is common that the UTF-8 should be used without the dash. However on some systems (e.g. MacOS 10.4) the dash is essential.
up
-3
c dot madmax at gmail dot com
5 years ago
<?php

// the last foldername only contains a german umlaut (lower a with two dots = \xE4 in ISO-8859-1)
$path = "/home/madmax/photos_from_the_last_10_years/\xE4"

// php escapeshellarg remove characters (depends on locale settings)
// the following example will delete /home/madmax/photos_from_the_last_10_years/
// instead of /home/madmax/photos_from_the_last_10_years/ä

shell_exec(sprintf('rm -fr %s' escapeshellarg($path)));

// dear php developers, how stupid is that?
// I tell you: it is very very stupid! The problem exists since years and nothing happens (see bug #54391)

// this code will not remove all your photos of the last 10 years :)
function binary_safe_escapeshellarg_that_is_not_totally_buggy_and_do_not_remove_f___ing_characters($string)
{
    return(@
sprintf("'%s'", @strtr($string, Array("\x27" => "\x27\x5C\x27\x27"))));
};

// delete /home/madmax/photos_from_the_last_10_years/ä
// and not /home/madmax/photos_from_the_last_10_years/
shell_exec(sprintf('rm -fr %s' binary_safe_escapeshellarg_that_is_not_totally_buggy_and_do_not_remove_f___ing_characters($path))); // binary safe!

?>
up
-1
lifeless
11 years ago
if your server is an ubuntu (debian like)
you need to install the locales you want (default is english and your language) go to aptitude and install -language-pack-*-base it will resolve dependencies and will try to install a suggested package, remove it if you don't care and proceed.
up
-2
Edwin Martin
12 years ago
Debian users: Addition to Gabor Deri's note: if setlocale doesn't work in your locale and you're on Debian, and Gabor Deri's note doesn't work, you have to install the locales package.

As root, type: "apt-get install locales" and it will be installed.
up
-2
glenn at europlan dot no
12 years ago
In most Unix/Linux system, you could use:

locale -a

This will list all available locales on the server.
up
-3
dv at josheli dot com
13 years ago
On Novell Netware, the language codes require hyphens, not underscores, and using anything other than LC_ALL doesn't work directly.

So... (from their support list)....

You have to set TIME, NUMERIC etc. info in two steps as given below rather than one. This is due to the limitation of setlocale function of LibC.
<?php
   setlocale
(LC_ALL, 'es-ES');
  
$loc = setlocale(LC_TIME, NULL);
   echo
strftime("%A %e %B %Y", mktime(0, 0, 0, 12, 22, 1978));
 
// jeuves 22 diciembre 1978
?>
This should work.

or of course, reset LC_ALL...
<?php
setlocale
(LC_ALL, 'es-ES');
echo
strftime("%A %e %B %Y", mktime(0, 0, 0, 12, 22, 1978));
setlocale(LC_ALL, '');
// jeuves 22 diciembre 1978
?>
up
-3
misc dot anders at feder dot dk
16 years ago
Under FreeBSD, locale definitions are stored in the /usr/share/locale/ directory. Danish time formats and weekdays, for instance, are stored in /usr/share/locale/da_DK.ISO_8859-1/LC_TIME.
up
-2
jonas at jonashaag dot de
9 years ago
On Ubuntu, you have to take p.e. "de_DE.utf8", all available languages you can get with:
    locale -a
up
-4
Morgan Christiansson &lt;mog at linux dot nu&gt;
18 years ago
check /usr/share/locale/ if you want more info about the locale available with your *NIX box

there is also a file called /usr/share/locale/locale.alias with a list of aliases
such as swedish for sv_SE

so on all boxes i have accounts on (rh 6.0 and slack 3.4) you can just use setlocale("LC_ALL","swedish"); or other prefered language in plain english.

However, the weekdays were in all lowercase :(

Note: export LC_ALL=swedish made a lot of programs swedish for me, it's also possible to make them russian or japanese :)
up
-7
Arjon
9 years ago
Please take heed and read the warning above if you are running on a XAMPP or any other Windows apache server! It just took me far too long to figure this out; and all the while there was a warning right on the page.

If you're experiencing shifting locale settings (check with setlocale(LC_ALL,0), returning the current locale stuff) and you're running a windows server, then it's not just you! Again, I urge everyone to read the red, but oh so easy not to read, warning message on this page.
To Top