PHP 7.2.7 Released

Изрази

Изразите са най-важните градивни елементи на PHP. Почти всичко, което пишете в PHP, е израз. Най-простият и точен начин да се дефинират изразите е "всичко, което има стойност".

Най-простите форми на изрази са константите и променливите. Когато напишете "$a = 5", вие присвоявате '5' на $a. '5', очевидно има стойност 5, или с други думи, '5' е израз със стойността 5 (в този случай '5' е целочислена константа).

След това присвояване, бихте очаквали стойността на $a да бъде също 5, така че би трябвало $b = $a да работи по същия начин като $b = 5. С други думи, $a също става израз със стойност 5. Ако всичко работи правилно, ще се случи точно това.

Малко по-сложен пример за изрази са функциите. Например, да вземем следната функция:

<?php
function foo ()
{
    return 
5;
}
?>

Ако приемем, че сте наясно с концепцията за функциите (ако не сте, вижте главата за функции), би трябвало да предположите, че $c = foo() е по същество същото като $c = 5, и ще сте прави. Функциите са изрази със стойност - стойността която връщат. Тъй като foo() връща 5, стойността на израза 'foo()' е 5. Обикновено, функциите не просто връщат статична стойност, а изчисляват нещо.

Разбира се, не е задължително стойностите в PHP да са целочислени и в много случаи те не са. PHP поддържа четири скаларни типа стойности: целочислени стойности, стойности с плаваща запетая (плаващи), низови стойности и булеви стойности (скаларни стойности са такива стойности, които не могат да бъдат 'счупени' на по-малки парчета, както масивите, например). PHP също поддържа два съставни (не-скаларни) типа: масиви и обекти. Всеки един от тези типове стойности може да бъде присвояван на променливи или връщан от функции.

PHP навлиза много по-дълбоко в изразите, както правят и много други езици. PHP е изразно-ориентиран език, в смисъл, че почти всичко е израз. Да вземем примера, който вече разгледахме - '$a = 5'. Лесно е да се види, че в случая има две замесени стойности - стойността на целочислената константа '5' и стойността на $a, която се променя на 5. Но истината е, че тук има замесена още една допълнителна стойност и това е стойността на самото присвояване. Самото присвояване се изчислява на присвоената стойност, която в случая е 5. На практика, това означава, че '$a = 5', независимо от това, което прави, е израз със стойност 5. Така че, писането на нещо като '$b = ($a = 5)' е същото като да напишеш '$a = 5; $b = 5;' (точката и запетаята обозначават край на инструкция). Понеже присвояванията се предават от дясно на ляво, можете също да напишете '$b = $a = 5'.

Друг добър пример за изразна ориентираност са предварителното и последващото инкрементиране и декрементиране. Потребителите на PHP и на много други езици вероятно са запознати с нотацията променлива++ и променлива--. Това са операторите за инкрементиране и декрементиране. В PHP/FI 2, инструкцията '$a++' няма стойност (не е израз), и затова не можете да я присвоите или използвате по никакъв начин. PHP увеличава възможностите на инкрементирането и декрементирането като ги прави също изрази, като в C. В PHP, както в C, има два типа инкрементиране - предварително и последващо. И двете всъщност увеличават стойността на променливата с единица и ефектът върху променливата е един и същ. Разликата е в стойността на инкременталния израз. Предварителното инкрементиране, което се пише '++$променлива', се изчислява на увеличената стойност (PHP инкрементира променливата преди да е прочел стойността й, от там и името 'предварително инкрементиране'). Последващото инкрементиране, което се пише '$променлива++' се изчислява на първоначалната стойност на $променлива, преди да бъде инкрементирана (PHP инкрементира променливата след като е прочел стойността й, от там и името 'последващо инкрементиране').

Широко разпространен тип изрази са изразите за сравнение. Тези изрази се изчисляват или на FALSE или на TRUE. PHP поддържа > (по-голямо), >= (по-голямо или равно), == (равно), != (различно), < (по-малко) и <= (по-малко или равно). Езикът също поддържа набор от стриктни оператори за еквивалентност: === (равно и от същия тип) и !== (различно или не от същия тип). Тези изрази най-често се използват при условно изпълнение, като инструкцията if.

Последният пример за изрази, с който ще се занимаваме, е изразът за операторно присвояване. Вече знаете, че за да увеличите $a с 1, можете просто да напишете '$a++' или '++$a'. Но какво ако искате да добавите повече от единица, например 3? Бихте могли да напишете '$a++' няколко пъти, но това очевидно не е много ефикасен и удобен начин. Много по-разпространена практика е да се напише '$a = $a + 3'. '$a + 3' се изчислява на стойността на $a плюс 3, и се присвоява обратно на $a, което увеличава $a с 3. В PHP, както и в много други езици като C, можете да напишете това по-съкратено, което с времето би трябвало да стане също и по-изчистено и по-разбираемо. Добавянето на 3 към текущата стойност на $a може да се напише така: '$a += 3'. Това буквално означава "вземи стойността на $a, добави 3 към нея и я присвои обратно на $a". Освен че е по-късо и по-изчистено, това също е и по-бързо за изпълнение. Стойността на '$a += 3', също като стойността на обикновено присвояване, е присвояваната стойност. Отбележете, че тя НЕ е 3, а комбинираната стойност от $a плюс 3 (това е стойността, която се присвоява на $a). Всички двуместни оператори могат да бъдат използвани в този операторно-присвоителен режим, например '$a -= 5' (изваждане на 5 от стойността на $a), '$b *= 7' (умножаване стойността на $b със 7) и т.н.

Има още един израз, който може би изглежда странно, ако не сте го виждали досега в други езици - третичния оператор:

<?php
$first 
$second $third
?>

Ако стойността на първия под-израз е TRUE (не-нула), тогава се изчислява вторият под-израз и това е резултатът на условния израз. В противен случай се изчислява третият под-израз и това е стойността.

Следващият пример би трябвало да ви помогне да разберете по-добре предварителното и последващото инкрементиране и изразите като цяло:

<?php
function double($i)
{
    return 
$i*2;
}
$b $a 5;        /* присвояване на стойността пет на променливите $a и $b */
$c $a++;          /* последващо инкрементиране, присвояване на първоначалната стойност на $a 
                       (5) на $c */
$e $d = ++$b;     /* предваричелно инкрементиране, присвояване на инкрементираната стойност на 
                       $b (6) на $d и $e */

/* в този момент, и $d и $e са равни на 6 */

$f double($d++);  /* присвояване на удвоената стойност на $d преди инкрементирането
                       2*6 = 12 на $f */
$g double(++$e);  /* присвояване на удвоената стойност на $e след инкрементирането
                       2*7 = 14 на $g */
$h $g += 10;      /* първо, $g се увеличава с 10 като се получава стойността 24.
                       след това, стойността на присвояването (24) се
                       присвоява на $h, и така $h получава също стойност 24. */
?>

Някои изрази могат да бъдат използвани като инструкции. В този случаи, инструкцията е във формат 'израз' ';', т.е. израз последван от точка и запетая. В '$b=$a=5;', $a=5 е валиден израз, но сам по себе си не е инструкция. '$b=$a=5;', обаче, е валидна инструкция.

Едно последно нещо за споменаване е истинната стойност на изразите. При много събития, главно при условно изпълнение и при цикли, не се интересувате от специфичната стойност на израза, а само дали означава TRUE или FALSE. Константите TRUE (истина) и FALSE (неистина) (нечувствителни към регистъра) са двете възможни булеви стойности. Когато е необходимо, изразът автоматично се преобразува в булев тип. Вж. разделът за преобразуване на типове за подробности как става това.

PHP предлага пълна и мощна реализация на изразите и пълното им документиране излиза извън обхвата на това ръководство. Горните примери би трябвало да са ви дали добра представа за това какво са изразите и как да създавате полезни изрази. В останалата част на това ръководство ще пишем expr, за да обозначим валиден израз в PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes 21 notes

up
31
Magnus Deininger, dma05 at web dot de
9 years ago
Note that even though PHP borrows large portions of its syntax from C, the ',' is treated quite differently. It's not possible to create combined expressions in PHP using the comma-operator that C has, except in for() loops.

Example (parse error):

<?php

$a
= 2, $b = 4;

echo
$a."\n";
echo
$b."\n";

?>

Example (works):
<?php

for ($a = 2, $b = 4; $a < 3; $a++)
{
  echo
$a."\n";
  echo
$b."\n";
}

?>

This is because PHP doesn't actually have a proper comma-operator, it's only supported as syntactic sugar in for() loop headers. In C, it would have been perfectly legitimate to have this:

int f()
{
  int a, b;
  a = 2, b = 4;

  return a;
}

or even this:

int g()
{
  int a, b;
  a = (2, b = 4);

  return a;
}

In f(), a would have been set to 2, and b would have been set to 4.
In g(), (2, b = 4) would be a single expression which evaluates to 4, so both a and b would have been set to 4.
up
27
yasuo_ohgaki at hotmail dot com
17 years ago
Manual defines "expression is anything that has value", Therefore, parser will give error for following code.

<?php
($val) ? echo('true') : echo('false');
Note: "? : " operator has this syntax  "expr ? expr : expr;"
?>

since echo does not have(return) value and ?: expects expression(value).

However, if function/language constructs that have/return value, such as include(), parser compiles code.

Note: User defined functions always have/return value without explicit return statement (returns NULL if there is no return statement). Therefore, user defined functions are always valid expressions.
[It may be useful to have VOID as new type to prevent programmer to use function as RVALUE by mistake]

For example,

<?php
($val) ? include('true.inc') : include('false.inc');
?>

is valid, since "include" returns value.

The fact "echo" does not return value(="echo" is not a expression), is less obvious to me.

Print() and Echo() is NOT identical since print() has/returns value and can be a valid expression.
up
14
Mattias at mail dot ee
16 years ago
A note about the short-circuit behaviour of the boolean operators.

1. if (func1() || func2())
Now, if func1() returns true, func2() isn't run, since the expression
will be true anyway.

2. if (func1() && func2())
Now, if func1() returns false, func2() isn't run, since the expression
will be false anyway.

The reason for this behaviour comes probably from the programming
language C, on which PHP seems to be based on. There the
short-circuiting can be a very useful tool. For example:

int * myarray = a_func_to_set_myarray(); // init the array
if (myarray != NULL && myarray[0] != 4321) // check
    myarray[0] = 1234;

Now, the pointer myarray is checked for being not null, then the
contents of the array is validated. This is important, because if
you try to access an array whose address is invalid, the program
will crash and die a horrible death. But thanks to the short
circuiting, if myarray == NULL then myarray[0] won't be accessed,
and the program will work fine.
up
10
chriswarbo at gmail dot com
4 years ago
Note that there is a difference between a function and a function call, and both
are expressions. PHP has two kinds of function, "named functions" and "anonymous
functions". Here's an example with both:

<?php
// A named function. Its name is "double".
function double($x) {
  return
2 * $x;
}

// An anonymous function. It has no name, in the same way that the string
// "hello" has no name. Since it is an expression, we can give it a temporary
// name by assigning it to the variable $triple.
$triple = function($x) {
  return
3 * $x;
};
?>

We can "call" (or "run") both kinds of function. A "function call" is an
expression with the value of whatever the function returns. For example:

<?php
// The easiest way to run a function is to put () after its name, containing its
// arguments (if any)
$my_numbers = array(double(5), $triple(5));
?>

$my_numbers is now an array containing 10 and 15, which are the return values of
double and $triple when applied to the number 5.

Importantly, if we *don't* call a function, ie. we don't put () after its name,
then we still get expressions. For example:

<?php
$my_functions
= array('double', $triple);
?>

$my_functions is now an array containing these two functions. Notice that named
functions are more awkward than anonymous functions. PHP treats them differently
because it didn't use to have anonymous functions, and the way named functions
were implemented didn't work for anonymous functions when they were eventually
added.

This means that instead of using a named function literally, like we can with
anonymous functions, we have to use a string containing its name instead. PHP
makes sure that these strings will be treated as functions when it's
appropriate. For example:

<?php
$temp     
= 'double';
$my_number = $temp(5);
?>

$my_number will be 10, since PHP has spotted that we're treating a string as if
it were a function, so it has looked up that named function for us.

Unfortunately PHP's parser is very quirky; rather than looking for generic
patterns like "x(y)" and seeing if "x" is a function, it has lots of
special-cases like "$x(y)". This makes code like "'double'(5)" invalid, so we
have to do tricks like using temporary variables. There is another way around
this restriction though, and that is to pass our functions to the
"call_user_func" or "call_user_func_array" functions when we want to call them.
For example:

<?php
$my_numbers
= array(call_user_func('double', 5), call_user_func($triple, 5));
?>

$my_numbers contains 10 and 15 because "call_user_func" called our functions for
us. This is possible because the string 'double' and the anonymous function
$triple are expressions. Note that we can even use this technique to call an
anonymous function without ever giving it a name:

<?php
$my_number
= call_user_func(function($x) { return 4 * $x; }, 5);
?>

$my_number is now 20, since "call_user_func" called the anonymous function,
which quadruples its argument, with the value 5.

Passing functions around as expressions like this is very useful whenever we
need to use a 'callback'. Great examples of this are array_map and array_reduce.
up
3
Bichis Paul
1 year ago
Regarding 12345alex at gmx dot net's example:

I think you miss the identical equal documentation line from: http://php.net/manual/en/language.operators.comparison.php

$a == $b     Equal     TRUE if $a is equal to $b after type juggling.
$a === $b     Identical     TRUE if $a is equal to $b, and they are of the same type.

Try:
print array() === NULL ? "True" : "False";

Check this:
var_dump(is_null(array()));
up
7
oliver at hankeln-online dot de
15 years ago
The short-circuiting IS a feature. It is also available in C, so I suppose the developers wont remove it in future PHP versions.

It is rather nice to write:

$file=fopen("foo","r") or die("Error!");

Greets,
Oliver
up
6
petruzanauticoyahoo?com!ar
10 years ago
Regarding the ternary operator, I would rather say that the best option is to enclose all the expression in parantheses, to avoid errors and improve clarity:

<?php
  
print ( $a > 1 ? "many" : "just one" );
?>

PS: for php, C++, and any other language that has it.
up
7
anthony at n dot o dot s dot p dot a dot m dot trams dot com
17 years ago
The ternary conditional operator is a useful way of avoiding inconvenient if statements.  They can even be used in the middle of a string concatenation, if you use parentheses. 

Example:

if ( $wakka ) {
  $string = 'foo' ;
} else {
  $string = 'bar' ;
}

The above can be expressed like the following:

$string = $wakka ? 'foo' : 'bar' ;

If $wakka is true, $string is assigned 'foo', and if it's false, $string is assigned 'bar'.

To do the same in a concatenation, try:

$string = $otherString . ( $wakka ? 'foo' : 'bar' ) ;
up
7
winks716
10 years ago
reply to egonfreeman at gmail dot com
04-Apr-2007 07:45

the second example u mentioned as follow:
=====================================

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

===========================================

everything works correctly but one sentence should be modified:

"from 3 * 3 into 3 * 4"  should be "from 3 * 3 into 4 * 3"

best regards~ :)
up
6
shawnster
11 years ago
An easy fix (although intuitively tough to do...) is to reverse the comparison.

if (5 == $a) {}

If you forget the second '=', you'll get a parse error for trying to assign a value to a non-variable.
up
4
denzoo at gmail dot com
10 years ago
To jvm at jvmyers dot com:
Your first two if statements just check if there's anything in the string, if you wish to actually execute the code in your string you need eval().
up
3
nabil_kadimi at hotmail dot com
11 years ago
Attention! php will not warn you if you write (1) When you mean (2)

(1)
<?
if($a=0)
    echo "condition is true";
else
    echo "condition is false";
//output: condition is false
?>

(2)
<?
if($a==0)
    echo "condition is true";
else
    echo "condition is false";
//output: condition is true
?>
up
1
Anonymous
13 years ago
I don't see why it is necessary here to explain pre- and post- incrementing.

This is something that will confuse new users of PHP, even longer time programmers will sometimes miss a the fine details of a construct like that.

If something has a side-effect it should be on a line of it's own, or at least be an expression of it's own and not part of an assignment, condition or whatever.
up
0
jvm at jvmyers dot com
10 years ago
<?php
// Compound booleans expressed as string args in an 'if' statement don't work as expected:
//
//    Context:
//        1.  I generate an array of counters
//        2.  I dynamically generate a compound boolean based on selected counters in the array
//                Note: since the real array is sparse, I must use the 'empty' operator
//        3.  When I submit the compound boolean as the expression of an 'if' statement,
//            the 'if' appears to resolve ONLY the first element of the compound boolean.
//    Conclusion: appears to be a short-circuiting issue

$aArray = array(1,0);

// Case 1: 'if' expression passed as string:

$sCondition = "!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1])";
if (
$sCondition)
{
    echo
"1. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"1. Conditions not met<br />";
}

// Case 1 output:  "1. Conditions met"

// Case 2: same as Case 1, but using catenation operator

if ("".$sCondition."")
{
    echo
"2. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"2. Conditions not met<br />";
}

// Case 2 output:  "2. Conditions met"

// Case 3: same 'if' expression but passed in context:

if (!empty($aArray[0]) && !empty($aArray[1]))
{
    echo
"3. Conditions met<br />";
}
else
{
    echo
"3. Conditions not met<br />";
}

// Case 3 output:  "3. Conditions not met"

// jvm@jvmyers.com
?>

PS: the bug folks say this "does not imply a bug in PHP itself."  Sure bugs me!
up
-2
egonfreeman at gmail dot com
11 years ago
It is worthy to mention that:

$n = 3;
$n * --$n

WILL RETURN 4 instead of 6.

It can be a hard to spot "error", because in our human thought process this really isn't an error at all! But you have to remember that PHP (as it is with many other high-level languages) evaluates its statements RIGHT-TO-LEFT, and therefore "--$n" comes BEFORE multiplying, so - in the end - it's really "2 * 2", not "3 * 2".

It is also worthy to mention that the same behavior will change:

$n = 3;
$n * $n++

from 3 * 3 into 3 * 4. Post- operations operate on a variable after it has been 'checked', but it doesn't necessarily state that it should happen AFTER an evaluation is over (on the contrary, as a matter of fact).

So, if you ever find yourself on a 'wild goose chase' for a bug in that "impossible-to-break, so-very-simple" piece of code that uses pre-/post-'s, remember this post. :)

(just thought I'd check it out - turns out I was right :P)
up
-2
richard at phase4 dot ie
12 years ago
Follow up on Martin K. There are no hard and fast rules regarding operator precedence. Newbies should definitely learn them, but if their use results in code that is not easy to read you should use parentheses. The two important things are that it works properly AND is maintainable by you and others.
up
-3
tom at darlingpet dot com
13 years ago
Something I've noticed with ternary expressions is if you do something like :

<?= $var=="something" ? "is something" : "not something"; ?>

It will give wacky results sometimes...

So be sure to enclose the ternary expression in parenthesis when ever necessary (such as having multiple expressions or nested ternary expressions)

The above could look like:

<?= ($var=="something") ? "is something" : "not something"; ?>

It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:

<?php
echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

In some cases other than the <?= ?> example, not placing the entire expression in appropriate parenthesis might yield undesirable results as well.. but I'm not quite sure.
up
-4
antickon at gmail dot com
6 years ago
evaluation order of subexpressions is not strictly defined for all operators

<?php
function a() {echo 'a';}
function
b() {echo 'b';}
a() == b(); // outputs "ab", ie evaluates left-to-right

$a = 3;
var_dump( $a == $a = 4 ); // outputs bool(true), ie evaluates right-to-left
?>

this is not a bug: "we [php developers] make no guarantee about the order of evaluation".
See https://bugs.php.net/bug.php?id=61188
up
-13
george dot langley at shaw dot ca
10 years ago
Here's a quick example of Pre and Post-incrementation, in case anyone does feel confused (ref anonymous poster 31 May 2005)

<?PHP
echo "Using Pre-increment ++\$a:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = ++$a;
echo
"\$b = ++\$a, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
echo
"<br>";
echo
"Using Post-increment \$a++:<br>";
$a = 1;
echo
"\$a = $a<br>";
$b = $a++;
echo
"\$b = \$a++, so \$b = $b and \$a = $a<br>";
?>

HTH
up
-14
12345alex at gmx dot net
12 years ago
this code:
    print array() == NULL ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == NULL) . ")\n";

    $arr = array();
    print array() == $arr ? "True" : "False";
    print " (" . (array() == $arr) . ")\n";

    print count(array()) . "\n";
    print count(NULL) . "\n";

will output (on php4 and php5):
    True (1)
    True (1)
    0
    0

so to decide wether i have NULL or an empty array i will also have to use gettype(). this seems some kind of weird for me, although if is this is a bug, somebody should have noticed it before.

alex
up
-16
Martin K
12 years ago
At 04-Feb-2005 05:13, tom at darlingpet dot com said:
> It's also a good idea to use parenthesis when using something SIMILAR to:
>
> <?php
> echo (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
>
?>

No, it's a BAD idea.

All the short-circuiting operators, including the ternary conditional operator, have LOWER precedence than the comparison operators, so they almost NEVER need parentheses around their subexpressions.

Inserting the parentheses suggested above does not change the meaning of the code, but their use misleads inexperienced programmers to expect that things like this will work in a similar manner:

<?php
function my_print($a) { print($a); }
my_print (trim($var)=="") ? "empty" : "not empty";
?>

when of course it doesn't.

Rather than worrying that code doesn't work as expected, simply learn the precedence rules (http://www.php.net/manual/en/language.operators.php) so that one expects the right things.
To Top