http_inflate

(PECL pecl_http >= 0.15.0)

http_inflateDescomprimir datos

Descripción

string http_inflate ( string $data )

Descomprime datos comprimidos con gzip, deflate (zlib) o con codificación raw deflate.

Parámetros

data

string con los datos comprimidos

Valores devueltos

En caso de éxito devuelve el string descomprimido, o NULL en caso de error.

Ver también

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top