ArrayAccess::offsetGet

(PHP 5 >= 5.0.0)

ArrayAccess::offsetGetآفست برای بازیابی

Description

abstract public mixed ArrayAccess::offsetGet ( mixed $offset )

بازگرداندن مقدار آفست مشخص شده.

این متد هنگام بررسی empty() بودن آفست استفاده می‌شود.

Parameters

offset

آفست برای بازیابی.

Return Values

تمام انواع داده را باز می‌گرداند.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top