ArrayObject::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0)

ArrayObject::natsortمرتب‌سازی ورودی‌های با استفاده از الگوریتم ترتیب طبیعی

Description

void ArrayObject::natsort ( void )

این متد الگوریتم مرتب‌سازی را پیاده می‌کند که ترتیب عددی و الفبایی را به شکل انسانی هنگام حفظ ارتباز کلید/مقدار حفظ می‌کند. این به صورت ترتیب طبیعی است. مثال تفاوت بین این الگوریتم و الگوریتم مرتب‌سازی رشته کامپیوتر (استفاده شده در ArrayObject::asort) method در مثال پایین دیده می‌شود.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

No value is returned.

Examples

Example #1 مثال ArrayObject::natsort()

<?php
$array 
= array("img12.png""img10.png""img2.png""img1.png");

$arr1 = new ArrayObject($array);
$arr2 = clone $arr1;

$arr1->asort();
echo 
"Standard sorting\n";
print_r($arr1);

$arr2->natsort();
echo 
"\nNatural order sorting\n";
print_r($arr2);
?>

The above example will output:

Standard sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
  [2] => img2.png
)

Natural order sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

برای اطلاعات بیشتر: Martin Pool » مقایسه رشته با استفاده از ترتیب طبیعی.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top