کلاس DateTimeZone

Introduction

نمایش منطقه زمانی.

Class synopsis

DateTimeZone {
/* Constants */
const integer DateTimeZone::AFRICA = 1 ;
const integer DateTimeZone::AMERICA = 2 ;
const integer DateTimeZone::ANTARCTICA = 4 ;
const integer DateTimeZone::ARCTIC = 8 ;
const integer DateTimeZone::ASIA = 16 ;
const integer DateTimeZone::ATLANTIC = 32 ;
const integer DateTimeZone::AUSTRALIA = 64 ;
const integer DateTimeZone::EUROPE = 128 ;
const integer DateTimeZone::INDIAN = 256 ;
const integer DateTimeZone::PACIFIC = 512 ;
const integer DateTimeZone::UTC = 1024 ;
const integer DateTimeZone::ALL = 2047 ;
const integer DateTimeZone::ALL_WITH_BC = 4095 ;
const integer DateTimeZone::PER_COUNTRY = 4096 ;
/* Methods */
public __construct ( string $timezone )
public array getLocation ( void )
public string getName ( void )
public int getOffset ( DateTime $datetime )
public array getTransitions ([ int $timestamp_begin [, int $timestamp_end ]] )
public static array listAbbreviations ( void )
public static array listIdentifiers ([ int $what = DateTimeZone::ALL [, string $country = NULL ]] )
}

Predefined Constants

انواع گرهDateTimeZone

DateTimeZone::AFRICA

منطقه زمانی آفریقا.

DateTimeZone::AMERICA

منطقه زمانی آمریکا.

DateTimeZone::ANTARCTICA

منطقه زمانی جنوبگان.

DateTimeZone::ARCTIC

منطقه زمانی قطب شمال.

DateTimeZone::ASIA

منطقه زمانی آسیا.

DateTimeZone::ATLANTIC

منطقه زمانی آتلانتیک.

DateTimeZone::AUSTRALIA

منطقه زمانی استرالیا.

DateTimeZone::EUROPE

منطقه زمانی اروپا.

DateTimeZone::INDIAN

منطقه زمانی هند.

DateTimeZone::PACIFIC

منطقه زمانی پاسیفیک.

DateTimeZone::UTC

منطقه زمانی UTC.

DateTimeZone::ALL

تمام مناطق زمانی.

DateTimeZone::ALL_WITH_BC

تمام مناطق زمانی شامل پشتیبانی از نسخه‌های پیشین.

DateTimeZone::PER_COUNTRY

منطقه زمانی هر کشور.

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
ryan at amst dot com
2 years ago
It seems like as of PHP 5.5, creating a new DateTimeZone with a string like 'EDT' will cause DateTimeZone::getName() to return 'EDT' whereas prior to 5.5 it would convert it would have returned 'America/New_York'

This is of particular note when using a DateTimeZone object to change the timezone on a DateTime object.  Using a DateTimeZone object when set as shown above will cause the conversion to be wrong without throwing any errors.
To Top