کلاس HaruAnnotation

Introduction

Haru PDF Annotation Class.

Class synopsis

HaruAnnotation {
/* Methods */
bool setBorderStyle ( float $width , int $dash_on , int $dash_off )
bool setHighlightMode ( int $mode )
bool setIcon ( int $icon )
bool setOpened ( bool $opened )
}

Predefined Constants

Type Name Description
int HaruAnnotation::NO_HIGHLIGHT  
int HaruAnnotation::INVERT_BOX  
int HaruAnnotation::INVERT_BORDER  
int HaruAnnotation::DOWN_APPEARANCE  
int HaruAnnotation::ICON_COMMENT  
int HaruAnnotation::ICON_KEY  
int HaruAnnotation::ICON_NOTE  
int HaruAnnotation::ICON_HELP  
int HaruAnnotation::ICON_NEW_PARAGRAPH  
int HaruAnnotation::ICON_PARAGRAPH  
int HaruAnnotation::ICON_INSERT  

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top