واسط RecursiveIterator

Introduction

کلاس‌های پیاده‌سازی کننده RecursiveIterator برای تکرار بر تکرارکننده بازگشتی می‌توانند استفاده شوند.

Interface synopsis

RecursiveIterator extends Iterator {
/* Methods */
public RecursiveIterator getChildren ( void )
public bool hasChildren ( void )
/* Inherited methods */
abstract public mixed Iterator::current ( void )
abstract public scalar Iterator::key ( void )
abstract public void Iterator::next ( void )
abstract public void Iterator::rewind ( void )
abstract public boolean Iterator::valid ( void )
}

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top