کلاس RecursiveRegexIterator

Introduction

این تکرارکننده بازگشتی تکرارکننده بازگشتی دیگر را از طریق عبارت منظم فیلتر می‌کند.

Class synopsis

RecursiveRegexIterator extends RegexIterator implements RecursiveIterator {
/* Methods */
public __construct ( RecursiveIterator $iterator , string $regex [, int $mode [, int $flags [, int $preg_flags ]]] )
public RecursiveRegexIterator getChildren ( void )
public bool hasChildren ( void )
/* Inherited methods */
public RecursiveIterator RecursiveIterator::getChildren ( void )
public bool RecursiveIterator::hasChildren ( void )
public bool RegexIterator::accept ( void )
public int RegexIterator::getFlags ( void )
public int RegexIterator::getMode ( void )
public int RegexIterator::getPregFlags ( void )
public void RegexIterator::setFlags ( int $flags )
public void RegexIterator::setMode ( int $mode )
public void RegexIterator::setPregFlags ( int $preg_flags )
}

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top