کلاس SimpleXMLIterator

Introduction

SimpleXMLIterator تکرارکننده بازگشتی بر تمام گره‌های SimpleXMLElement فراهم می‌کند.

Class synopsis

SimpleXMLIterator extends SimpleXMLElement implements RecursiveIterator , Traversable , Iterator , Countable {
/* Methods */
mixed current ( void )
object getChildren ( void )
bool hasChildren ( void )
mixed key ( void )
void next ( void )
void rewind ( void )
bool valid ( void )
}

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
12
ratfactor at gmail dot com
8 years ago
The documentation is a bit sparse for SimpleXmlIterator.  Here is an example showing the use of its methods. xml2Array and sxiToArray work together to convert an XML document to an associative array structure.

The contents of cats.xml:
======================================
<cats>
  <cat>
      <name>Jack</name>
      <age>2</age>
      <color>grey</color>
      <color>white</color>
  </cat>
  <cat>
      <name>Maxwell</name>
      <age>12</age>
      <color>orange</color>
      <color>black</color>
  </cat>
</cats>
======================================

<?php
function xml2array($fname){
 
$sxi = new SimpleXmlIterator($fname, null, true);
  return
sxiToArray($sxi);
}

function
sxiToArray($sxi){
 
$a = array();
  for(
$sxi->rewind(); $sxi->valid(); $sxi->next() ) {
    if(!
array_key_exists($sxi->key(), $a)){
     
$a[$sxi->key()] = array();
    }
    if(
$sxi->hasChildren()){
     
$a[$sxi->key()][] = sxiToArray($sxi->current());
    }
    else{
     
$a[$sxi->key()][] = strval($sxi->current());
    }
  }
  return
$a;
}

// Read cats.xml and print the results:
$catArray = xml2array('cats.xml');
print_r($catArray);
?>

Results (reformatted a bit for compactness and clarity):
======================================
Array(
  [cat] => Array(
    [0] => Array(
      [name] => Array(  [0] => Jack    )
      [age] => Array(   [0] => 2       )
      [color] => Array( [0] => grey,
                        [1] => white   )
    )
    [1] => Array(
      [name] => Array(  [0] => Maxwell )
      [age] => Array(   [0] => 12      )
      [color] => Array( [0] => orange
                        [1] => black   )
    )
  )
)
up
8
hezll at msn dot com
5 years ago
Most of the time we need to convert the XML to array or JSON , but now I have to completed the requirement of converting XML to XPath which make our template easily geting the data from XML data source due to the Xpath mapping .Here is the function:

<?php

function sxiToXpath($sxi, $key = null, &$tmp = null)
{
   
$keys_arr = array();
   
//get the keys count array
   
for ($sxi->rewind(); $sxi->valid(); $sxi->next())
    {
       
$sk = $sxi->key();
        if (
array_key_exists($sk, $keys_arr))
        {
           
$keys_arr[$sk]+=1;
           
$keys_arr[$sk] = $keys_arr[$sk];
        }
        else
        {
           
$keys_arr[$sk] = 1;
        }
    }
   
//create the xpath
   
for ($sxi->rewind(); $sxi->valid(); $sxi->next())
    {
       
$sk = $sxi->key();
        if (!isset($
$sk))
        {
            $
$sk = 1;
        }
        if (
$keys_arr[$sk] >= 1)
        {
           
$spk = $sk . '[' . $$sk . ']';
           
$keys_arr[$sk] = $keys_arr[$sk] - 1;
            $
$sk++;
        }
        else
        {
           
$spk = $sk;
        }
       
$kp = $key ? $key . '/' . $spk : '/' . $sxi->getName() . '/' . $spk;
        if (
$sxi->hasChildren())
        {
           
sxiToXpath($sxi->getChildren(), $kp, $tmp);
        }
        else
        {
           
$tmp[$kp] = strval($sxi->current());
        }
       
$at = $sxi->current()->attributes();
        if (
$at)
        {
           
$tmp_kp = $kp;
            foreach (
$at as $k => $v)
            {
               
$kp .= '/@' . $k;
               
$tmp[$kp] = $v;
               
$kp = $tmp_kp;
            }
        }
    }
    return
$tmp;
}

function
xmlToXpath($xml)
{
   
$sxi = new SimpleXmlIterator($xml);
    return
sxiToXpath($sxi);
}

/**
*  How to use the function
*/
$xml = <<<EOT
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>       
<data>
   <item ID="30001">
      <Company>Navarro Corp.</Company>
   </item>
   <item ID="30002" IDd="30002">
      <Company>Performant Systems</Company>
   </item>
   <item ID="30003">
      <Company id='id_test'><g id='id_g'>glove</g></Company>   
   </item>
    <item>
    </item>
</data>
EOT;

$rs = xmlToXpath($xml);
print_r($rs);

/**
* the results may lkie this:
Array
(
    [/data/item[1]/Company[1]] => Navarro Corp.
    [/data/item[1]/@ID] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => 30001
        )
    [/data/item[2]/Company[1]] => Performant Systems
    [/data/item[2]/@ID] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => 30002
        )

    [/data/item[2]/@IDd] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => 30002
        )

    [/data/item[3]/Company[1]/g[1]] => glove
    [/data/item[3]/Company[1]/g[1]/@id] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => id_g
        )

    [/data/item[3]/Company[1]/@id] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => id_test
        )

    [/data/item[3]/@ID] => SimpleXMLIterator Object
        (
            [0] => 30003
        )

    [/data/item[4]] =>
   
)
*/

echo "Total:" . count($rs);

echo
"<hr>";
/* You can check the xpath result like this */
$xml = new SimpleXMLElement($xml);
foreach (
$rs as $k => $v)
{
    echo
"Xpath:" . $k . " |Value:" . $v . " ";
   
var_dump($xml->xpath($k));
    echo
"<br>";
}
up
1
centy2010 at hotmail dot com
3 years ago
I filled my database from an XML file about 1260 Kb.
I made my process less than a second. Simply by using SimpleXML.

I give you a little example of the usage to fill a database.
Given the table universe.
With 4 columns Coords, Planet_Name, Player_id, Moon_Size.

Now You have a XML file named universe.xml with this kind of data.
I enclose the data within php tags but it's a file :p
<?php
$xml
= <<<EOT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<universe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" -
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://s127-fr.ogame.gameforge.com/api/xsd/universe.xsd" -
timestamp="1405413350" serverId="fr127">
    <planet id="1" player="1" name="Arakis" coords="1:1:2">
        <moon id="2" name="Mond" size="4998"/>
    </planet>
    <planet id="33620176" player="100000" name="GameAdmin" coords="1:1:3"/>
    <planet id="33620179" player="100003" name="Heimatplanet" coords="1:1:1"/>
    <planet id="33620186" player="100004" name="OGame Team" coords="6:250:1"/>
    <planet id="33620242" player="100058" name="KnS" coords="9:1:6">
        <moon id="33668391" name="Lune" size="8831"/>
    </planet>
</universe>
EOT;
?>

Now how to bring these data in my 4 columns table :

<?php
$newfname
= $path."Universe.XML";
$mydata = new SimpleXmlIterator($newfname, 0, true);
$myquery = "INSERT INTO `".$tablename."` (`coords`,`planet_name`, `player_id`, `moon_size`) VALUES ";
for (
$mydata->rewind();$mydata->valid();$mydata->next()) {
   
$myquery.= " ('".$mydata->current()->attributes()['coords']
_."','".utf8_decode($mydata->current()->attributes()['name'])
_."','".utf8_decode($mydata->current()->attributes()['player'])
_."','";
    if (
$mydata->haschildren()) {
       
$myquery.= $mydate->current()->children()->attributes()['size']."'),";
    } else {
       
$myquery.= "'),";
    }
}
$myquery = rtrim($myquery, ",");
$datatosql = mysql_query($myquery);
?>
up
1
php-lover at live dot com
2 years ago
Function to extract SimpleXMLElement data to array.

function extract($sxe = null) {
    if (!$sxe instanceOf SimpleXMLElement)
        return array();

    $extract = array();

    foreach ($sxe->children() as $key => $value) {
        if (array_key_exists($key, $extract)) {
            if (!isset($extract[$key][0])) {
                $tmp_extract = $extract[$key];
                $extract[$key] = array();
                $extract[$key][0] = $tmp_extract;
            } else
                $extract[$key] = (array) $extract[$key];
        }

        if ($value->count()) {
            if (isset($extract[$key]) && is_array($extract[$key]))
                $extract[$key][] = $this->extract($value);
            else
                $extract[$key] = $this->extract($value);
        } else {
            if (isset($extract[$key]) && is_array($extract[$key]))
                $extract[$key][] = empty(strval($value)) ? null : strval($value);
            else
                $extract[$key] = empty(strval($value)) ? null : strval($value);
        }
    }

    return $extract;
}
up
-2
ajnsit dot NOSPAM at gmail dot com
7 years ago
Here's a simple function to convert an XML string to an array -

<?php
// PHP5.3 and above only
function parse($str) {
   
$f = function($iter) {
      foreach(
$iter as $key=>$val)
       
$arr[$key][] = ($iter->hasChildren())?
         
call_user_func (__FUNCTION__, $val)
          :
strval($val);
      return
$arr;
    };
    return
$f(new SimpleXmlIterator($str, null));
}
?>

PHP 5.2 and below do not have anonymous functions.
But you can create a helper function to achieve the same thing -

<?php
 
function parse($str) {
    return
parseHelper(new SimpleXmlIterator($str, null));
  }
  function
parseHelper($iter) {
    foreach(
$iter as $key=>$val)
     
$arr[$key][] = ($iter->hasChildren())?
       
call_user_func (__FUNCTION__, $val)
        :
strval($val);
    return
$arr;
  }
?>

Using it is straightforward enough -

<?php

$xml
= '
<movies>
  <movie>abcd</movie>
  <movie>efgh</movie>
  <movie>hijk</movie>
</movies>'
;
var_dump(parse($xml));

?>

This will output -

array
  'movie' =>
    array
      0 => string 'abcd' (length=4)
      1 => string 'efgh' (length=4)
      2 => string 'hijk' (length=4)
To Top