کلاس StompException

Introduction

نمایش خطای ایجاد شده توسط ضمیمه stomp. استثناها را برای اطلاعات بیشتر درباره استثناها در PHP ببینید.

Class synopsis

StompException extends Exception {
/* Inherited methods */
final public string Exception::getMessage ( void )
final public int Exception::getCode ( void )
final public string Exception::getFile ( void )
final public int Exception::getLine ( void )
final public array Exception::getTrace ( void )
final public string Exception::getTraceAsString ( void )
public string Exception::__toString ( void )
final private void Exception::__clone ( void )
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top