کلاس TidyNode

Introduction

گره HTML در فایل HTML شناخته شده توسط tidy.

Class synopsis

TidyNode {
/* Properties */
$id;
/* Methods */
tidyNode tidyNode::getParent ( void )
bool tidyNode::hasChildren ( void )
bool tidyNode::hasSiblings ( void )
bool tidyNode::isAsp ( void )
bool tidyNode::isComment ( void )
bool tidyNode::isHtml ( void )
bool tidyNode::isJste ( void )
bool tidyNode::isPhp ( void )
bool tidyNode::isText ( void )
}

Properties

value

نمایش HTML گره شامل برچسب‌های اطراف آن.

name

نام گره HTML

type

نوع برچسب (یکی از ثابت‌های بالا به عنوان مثال TIDY_NODETYPE_PHP)

line

شماره خط محل قرارگیری برچسب در فایل

column

شماره ستون محل قرارگیری در فایل

proprietary

نمایش دادن آیا گره برچسب proprietary است

id

ID برچسب (یکی از ثابت‌های بالا به عنوان مثال TIDY_TAG_FRAME)

attribute

آرایه از رشته نمایش‌دهنده نام ویژگی(یه عنوان کلید) گره فعلی.

child

آرایه TidyNode نمایش‌دهنده فرزندان گره فعلی.

Version Description
5.1.0 line, column و proprietary اضافه شدند

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top