کلاس ZipArchive

Introduction

یک فایل آرشیو فشرده شده توسط Zip.

Class synopsis

ZipArchive {
/* Properties */
/* Methods */
bool addEmptyDir ( string $dirname )
bool addFile ( string $filename [, string $localname ] )
bool addFromString ( string $localname , string $contents )
bool close ( void )
bool deleteIndex ( int $index )
bool deleteName ( string $name )
bool extractTo ( string $destination [, mixed $entries ] )
string getArchiveComment ( void )
string getCommentIndex ( int $index [, int $flags ] )
string getCommentName ( string $name [, int $flags ] )
mixed getFromIndex ( int $index [, int $flags ] )
mixed getFromName ( string $name [, int $flags ] )
string getNameIndex ( int $index )
string getStatusString ( void )
resource getStream ( string $name )
mixed locateName ( string $name [, int $flags ] )
mixed open ( string $filename [, int $flags ] )
bool renameIndex ( int $index , string $newname )
bool renameName ( string $name , string $newname )
mixed setArchiveComment ( string $comment )
mixed setCommentIndex ( int $index , string $comment )
mixed setCommentName ( string $name , string $comment )
mixed statIndex ( int $index [, int $flags ] )
mixed statName ( name $name [, int $flags ] )
mixed unchangeAll ( void )
mixed unchangeArchive ( void )
mixed unchangeIndex ( int $index )
mixed unchangeName ( string $name )
}

Properties

status

وضعیت آرشیو Zip

statusSys

وضعیت سیستم آرشیو Zip

numFiles

تعداد فایل در آرشیو

filename

نام فایل در سیستم فایل

comment

توضیح برای آرشیو

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
12
umbalaconmeogia at NOSPAM dot gmail dot com
2 years ago
Zip a folder (include itself).
Usage:
  HZip::zipDir('/path/to/sourceDir', '/path/to/out.zip');

<?php
class HZip
{
 
/**
   * Add files and sub-directories in a folder to zip file.
   * @param string $folder
   * @param ZipArchive $zipFile
   * @param int $exclusiveLength Number of text to be exclusived from the file path.
   */
 
private static function folderToZip($folder, &$zipFile, $exclusiveLength) {
   
$handle = opendir($folder);
    while (
false !== $f = readdir($handle)) {
      if (
$f != '.' && $f != '..') {
       
$filePath = "$folder/$f";
       
// Remove prefix from file path before add to zip.
       
$localPath = substr($filePath, $exclusiveLength);
        if (
is_file($filePath)) {
         
$zipFile->addFile($filePath, $localPath);
        } elseif (
is_dir($filePath)) {
         
// Add sub-directory.
         
$zipFile->addEmptyDir($localPath);
         
self::folderToZip($filePath, $zipFile, $exclusiveLength);
        }
      }
    }
   
closedir($handle);
  }

 
/**
   * Zip a folder (include itself).
   * Usage:
   *   HZip::zipDir('/path/to/sourceDir', '/path/to/out.zip');
   *
   * @param string $sourcePath Path of directory to be zip.
   * @param string $outZipPath Path of output zip file.
   */
 
public static function zipDir($sourcePath, $outZipPath)
  {
   
$pathInfo = pathInfo($sourcePath);
   
$parentPath = $pathInfo['dirname'];
   
$dirName = $pathInfo['basename'];

   
$z = new ZipArchive();
   
$z->open($outZipPath, ZIPARCHIVE::CREATE);
   
$z->addEmptyDir($dirName);
   
self::folderToZip($sourcePath, $z, strlen("$parentPath/"));
   
$z->close();
  }
}
?>
up
2
Jerry dot Saravia at emc dot com
3 years ago
The following code can be used to get a list of all the file names in a zip file.

<?php
$za
= new ZipArchive();

$za->open('theZip.zip');

for(
$i = 0; $i < $za->numFiles; $i++ ){
   
$stat = $za->statIndex( $i );
   
print_r( basename( $stat['name'] ) . PHP_EOL );
}
?>
up
2
AshleyDambra at live dot com
1 year ago
Simple class xZip to zip big folders into multiple parts and unzip multi zip files at once.

<?php
class xZip {
    public function
__construct() {}
    private function
_rglobRead($source, &$array = array()) {
        if (!
$source || trim($source) == "") {
           
$source = ".";
        }
        foreach ((array)
glob($source . "/*/") as $key => $value) {
           
$this->_rglobRead(str_replace("//", "/", $value), $array);
        }
   
        foreach ((array)
glob($source . "*.*") as $key => $value) {
           
$array[] = str_replace("//", "/", $value);
        }
    }
    private function
_zip($array, $part, $destination) {
       
$zip = new ZipArchive;
        @
mkdir($destination, 0777, true);
   
        if (
$zip->open(str_replace("//", "/", "{$destination}/partz{$part}.zip"), ZipArchive::CREATE)) {
            foreach ((array)
$array as $key => $value) {
               
$zip->addFile($value, str_replace(array("../", "./"), NULL, $value));
            }
           
$zip->close();
        }
    }
    public function
zip($limit = 500, $source = NULL, $destination = "./") {
        if (!
$destination || trim($destination) == "") {
           
$destination = "./";
        }
   
       
$this->_rglobRead($source, $input);
       
$maxinput = count($input);
       
$splitinto = (($maxinput / $limit) > round($maxinput / $limit, 0)) ? round($maxinput / $limit, 0) + 1 : round($maxinput / $limit, 0);
   
        for(
$i = 0; $i < $splitinto; $i ++) {
           
$this->_zip(array_slice($input, ($i * $limit), $limit, true), $i, $destination);
        }
       
        unset(
$input);
        return;
    }
    public function
unzip($source, $destination) {
        @
mkdir($destination, 0777, true);
   
        foreach ((array)
glob($source . "/*.zip") as $key => $value) {
           
$zip = new ZipArchive;
            if (
$zip->open(str_replace("//", "/", $value)) === true) {
               
$zip->extractTo($destination);
               
$zip->close();
            }
        }
    }
   
    public function
__destruct() {}
}

//$zip = new xZip;
//$zip->zip(500, "images/", "images_zip/");
//$zip->unzip("images_zip/", "images/");
?>
up
2
panique at web dot de
2 years ago
Important: Due to the natural file size limit of 4GB (~3,6GB to be correct) of zip files, this class will generate corrupt files of the result is larger than 4 GB. Using tar.gz is a proper alternative.
up
1
hardcorevenom at gmx dot com
4 years ago
Read a file from an archive to a variable.
A warning is printed automatically in case of a CRC32 mismatch, which we capture, so we can print our own error message.

<?php
$zip
= new ZipArchive();
if (
$zip->open('archive.zip')) {
 
$fp = $zip->getStream('myfile.txt'); //file inside archive
 
if(!$fp)
    die(
"Error: can't get stream to zipped file");
 
$stat = $zip->statName('myfile.txt');

 
$buf = ""; //file buffer
 
ob_start(); //to capture CRC error message
   
while (!feof($fp)) {
     
$buf .= fread($fp, 2048); //reading more than 2156 bytes seems to disable internal CRC32 verification (bug?)
   
}
   
$s = ob_get_contents();
 
ob_end_clean();
  if(
stripos($s, "CRC error") != FALSE){
    echo
'CRC32 mismatch, current ';
   
printf("%08X", crc32($buf)); //current CRC
   
echo ', expected ';
   
printf("%08X", $stat['crc']); //expected CRC
 
}

 
fclose($fp);
 
$zip->close();
 
//Done, unpacked file is stored in $buf
}
?>

To create a corrupt file, change a byte in a zip file using a hex editor.
up
1
ebestwebmaster at gmail dot com
3 months ago
A way of zipping files and downloading them thereafter:
<?php

$files
= array('image.jpeg','text.txt','music.wav');
$zipname = 'enter_any_name_for_the_zipped_file.zip';
$zip = new ZipArchive;
$zip->open($zipname, ZipArchive::CREATE);
foreach (
$files as $file) {
 
$zip->addFile($file);
}
$zip->close();

///Then download the zipped file.
header('Content-Type: application/zip');
header('Content-disposition: attachment; filename='.$zipname);
header('Content-Length: ' . filesize($zipname));
readfile($zipname);

?>
up
0
nick at fullfatthings dot com
7 days ago
There is a limit withing PHP 5.3.3 (which seems to have been addressed in later versions; 5.3.29 seems ok on a different server).

If you try to open a zip file with more than 65,535 files in it (in my case it had 237,942 files) then you cannot access the later files. The numFiles property only reports the first 65k files.
up
0
niklas dot schumi at NOSPAM dot googlemail dot com
2 years ago
Hi there.
I just wrote a little function to zip a whole folder while maintaining the dir-structure. I hope it might help someone.

<?php
function folderToZip($folder, &$zipFile, $subfolder = null) {
    if (
$zipFile == null) {
       
// no resource given, exit
       
return false;
    }
   
// we check if $folder has a slash at its end, if not, we append one
   
$folder .= end(str_split($folder)) == "/" ? "" : "/";
   
$subfolder .= end(str_split($subfolder)) == "/" ? "" : "/";
   
// we start by going through all files in $folder
   
$handle = opendir($folder);
    while (
$f = readdir($handle)) {
        if (
$f != "." && $f != "..") {
            if (
is_file($folder . $f)) {
               
// if we find a file, store it
                // if we have a subfolder, store it there
               
if ($subfolder != null)
                   
$zipFile->addFile($folder . $f, $subfolder . $f);
                else
                   
$zipFile->addFile($folder . $f);
            } elseif (
is_dir($folder . $f)) {
               
// if we find a folder, create a folder in the zip
               
$zipFile->addEmptyDir($f);
               
// and call the function again
               
folderToZip($folder . $f, $zipFile, $f);
            }
        }
    }
}
?>

Use it like this:
<?php
$z
= new ZipArchive();
$z->open("test.zip", ZIPARCHIVE::CREATE);
folderToZip("storeThisFolder", $z);
$z->close();
?>

Have a good day!
up
0
bruno dot vibert at bonobox dot fr
2 years ago
There is a usefull function to get the ZipArchive status as a human readable string :

<?php
function ZipStatusString( $status )
{
    switch( (int)
$status )
    {
        case
ZipArchive::ER_OK           : return 'N No error';
        case
ZipArchive::ER_MULTIDISK    : return 'N Multi-disk zip archives not supported';
        case
ZipArchive::ER_RENAME       : return 'S Renaming temporary file failed';
        case
ZipArchive::ER_CLOSE        : return 'S Closing zip archive failed';
        case
ZipArchive::ER_SEEK         : return 'S Seek error';
        case
ZipArchive::ER_READ         : return 'S Read error';
        case
ZipArchive::ER_WRITE        : return 'S Write error';
        case
ZipArchive::ER_CRC          : return 'N CRC error';
        case
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED    : return 'N Containing zip archive was closed';
        case
ZipArchive::ER_NOENT        : return 'N No such file';
        case
ZipArchive::ER_EXISTS       : return 'N File already exists';
        case
ZipArchive::ER_OPEN         : return 'S Can\'t open file';
        case
ZipArchive::ER_TMPOPEN      : return 'S Failure to create temporary file';
        case
ZipArchive::ER_ZLIB         : return 'Z Zlib error';
        case
ZipArchive::ER_MEMORY       : return 'N Malloc failure';
        case
ZipArchive::ER_CHANGED      : return 'N Entry has been changed';
        case
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP  : return 'N Compression method not supported';
        case
ZipArchive::ER_EOF          : return 'N Premature EOF';
        case
ZipArchive::ER_INVAL        : return 'N Invalid argument';
        case
ZipArchive::ER_NOZIP        : return 'N Not a zip archive';
        case
ZipArchive::ER_INTERNAL     : return 'N Internal error';
        case
ZipArchive::ER_INCONS       : return 'N Zip archive inconsistent';
        case
ZipArchive::ER_REMOVE       : return 'S Can\'t remove file';
        case
ZipArchive::ER_DELETED      : return 'N Entry has been deleted';
       
        default: return
sprintf('Unknown status %s', $status );
    }
}

?>
up
0
webmaster at sebastiangrinke dot info
3 years ago
Here is a simple function which zips folders with all sub folders or only a simple file... the $data var can be a string or an array...

<?php
public function un_zip($data,$arcpf,$mode='zip',$obj=''){
       
$absoluterpfad = 'YOUR_BASE_PATH';
       
$arcpf = $absoluterpfad.DS.$arcpf;
        if(
is_object($obj)==false){
            
$archiv = new ZipArchive();
            
$archiv->open($arcpf,ZipArchive::CREATE);
        }else{
$archiv =& $obj;}
        if(
$mode=='zip'){
           if(
is_array($data)==true){
                 foreach(
$data as $dtmp){
                    
$archiv =& un_zip($dtmp,$arcpf,'zip',&$archiv);
                 }
           }else{
            if(
is_dir($data)==true){
                   
$archiv->addEmptyDir(str_replace($absoluterpfad.DS,'',$data));
                 
$files = scandir($data);
              
$bad = array('.','..');
              
$files = array_diff($files,$bad);
               foreach(
$files as $ftmp){
                   if(
is_dir($data.DS.$ftmp)==true){
                       
$archiv->addEmptyDir(str_replace($absoluterpfad.DS,'',$data.'/'.$ftmp));
                       
$archiv =& un_zip($data.DS.$ftmp,$arcpf,'zip',&$archiv);
                   }elseif(
is_file($data.DS.$ftmp)==true){
                   
$archiv->addFile($data.DS.$ftmp,str_replace($absoluterpfad.DS,'',$data.'/'.$ftmp));
                   }
                 }
            }elseif(
is_file($data)==true){$archiv->addFile($data,str_replace($absoluterpfad.DS,'',$data));}
           }
        }
        if(
is_object($obj)==false){$archiv->close();}
        else{return
$archiv;}
        if(
$mode=='unzip'){$archiv->extractTo($data);}
    }
?>
up
0
h-fate at gmx dot net
4 years ago
Be wary that there are several algorithms to generate a zip file. I found that Office OpenXML files created with ZipArchive are not recognized by Excel 2007, for example.

You have to use a different class to zip in this case, such as PclZip.
up
-1
piotr dot stop dot spam at gmail dot com
1 year ago
You can check general purpose flag to test if the zip file is encrypted. Example function below.

<?php

/**
* Check if the file is encrypted
*
* Notice: if file doesn't exists or cannot be opened, function
* also return false.
*
* @param string $pathToArchive
* @return boolean return true if file is encrypted
*/
function isEncryptedZip( $pathToArchive ) {
   
$fp = @fopen( $pathToArchive, 'r' );
   
$encrypted = false;
    if (
$fp && fseek( $fp, 6 ) == 0 ) {
       
$string = fread( $fp, 2 );
        if (
false !== $string ) {
           
$data = unpack("vgeneral", $string);
           
$encrypted = $data[ 'general' ] & 0x01 ? true : false;
        }
       
fclose( $fp );
    }
    return
$encrypted;
}
To Top