PHP 7.2.7 Released

گزینه‌های متنCURL

گزینه‌های متنCURLفهرست گزینه متن

Description

گزینه‌های متن CURL زمانی موجود هستند که ضمیمه CURL با استفاده از گزینه تنظیمات --with-curlwrappers کامپایل شده باشد.

Options

method string

GET, POST, or هر متد دیگر HTTP پشتیبانی شده در سرور دور.

مقدار پیشفرض GET.

header string

سرآیندهای اضافی در طول درخواست فرستاده می‌شود. مقادیر در این گزینه تمام مقادیر را بازنویسی خواهد کرد (مانند User-agent:٬ Host:, و Authentication:).

user_agent string

مقدار فرستاده شده همراه سرآیند User-Agent: .

مقدار پیشفرض تنظیمات php.ini برای user_agent استفاده می‌شود.

content string

اطلاعات اضافی همراه با سرآیند ارسال می‌شود. این گزینه برای درخواست‌های GET یا HEAD استفاده می‌شود.

proxy string

آدرس مشخص کننده URI پروکسی سرور. (مانند tcp://proxy.example.com:5100).

max_redirects integer

تعداد بیشترین تغییر مسیرهای پشت سر هم. مقدار 1 یا کمتر نشان‌دهنده این است که نباید پس از یک تغییر مسیر دیگر تغییر مسیری باشد.

Defaults to 20.

curl_verify_ssl_host boolean

تایید میزبان.

مقدار پیشفرض FALSE

Note:

این گزینه برای پوشاننده‌های پروتکل‌های http و ftp موجود است.

curl_verify_ssl_peer boolean

نیازمند تایید گواهینامه SSL استفاده شده است.

Defaults to FALSE

Note:

این گزینه برای هر دو پوشاننده http و ftp موجود است.

Examples

Example #1 دریافت یک صفحه و فرستادن داده POST

<?php

$postdata 
http_build_query(
    array(
        
'var1' => 'some content',
        
'var2' => 'doh'
    
)
);

$opts = array('http' =>
    array(
        
'method'  => 'POST',
        
'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        
'content' => $postdata
    
)
);

$context  stream_context_create($opts);

$result file_get_contents('http://example.com/submit.php'false$context);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top