پارامترهای متن

پارامترهای متنفهرست پارامترهای متن

Description

این parameters می‌توانند در یک context با استفاده از تابع stream_context_set_params() تعیین گردند.

Options

notification callback

یک callback در حین یک رویداد در طول جریان ایجاد می‌شود.

stream_notification_callback() را برای جزئیات بیشتر ببینید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top