گزینه و پارمترهای متن

PHP پارامترها و گزینه‌های متن متفاوتی را فراهم می‌نماید و می‌تواند در سیستم فایل و پوشاننده‌های جریان استفاده نمایید. متن با استفاده از stream_context_create()ایجاد خواهد شد. گزینه‌ها با استفاده از stream_context_set_option() و با پارامتر stream_context_set_params() تعیین می‌گردد.

Table of Contents

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top