مقدمه

هر اسکریپت PHP از تعدادی عبارت ایجاد شده است. یک عبارت می‌تواند انتصاب فراخومانی یک تابع یک حلقه یک عبارت شرطی یا حتی عبارتی بدون این که کاری انجام دهد (یک عبارت خالی) باشد. عبارت‌ها معمولا با علامت سمی‌کالن پایان می‌یابند. علاوه بر این عبارات را می‌توان گروه بندی نمود و آنها را بین دو علامت آکولاد قرار داد. یک گروه عبارت یک عبارت است. انواع عبارات مختلف در این فصل توضیح داده می‌شوند.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-255
blackcreeper97
5 months ago
Subscribe me on youtube NOW!!!!!
To Top