حق نشر

حق نشر © ۱۹۹۷-2011 توسط گروه مستندات PHP. موارد منتشر شده در اینجا همه تحت مجوز انتشارات آزاد نسخه ۳.۰ و نسخه‌های بعدی است. یک نسخه از مجوز انتشارات آزاد یک نسخه از مجوز انتشارات آزاد در این راهنما قرار دارد. آخرین نسخه در آدرس » http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/قابل مراجعه می‌باشد.

انتشار نسخه‌های دیگری از این راهنما بدون اجازه ممنوع می‌باشد. این راهنما قابل انتشار بر کاغذ بدون مجوز از منتشر کنندگان ممکن نمی‌باشد. اگر نیاز به انتشار نسخه تغییر یافته یا نیافته یا انتشار یا بازانتشار آن دارید با مسولین دارای حق نشر در » doc-license@lists.php.netتماس بگیرید.. توجه کنید این آدرس به آرشیو گروه پستی ازاد اشاره دارد.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-105
vikas at webmobsoft dot com
8 months ago
Very difficult compare to stackoverflow
To Top