bbcode_set_flags

(PECL bbcode >= 0.10.2)

bbcode_set_flagsتعیین یا تغییر گزینه‌های پارسر

Description

bool bbcode_set_flags ( resource $bbcode_container , int $flags [, int $mode = BBCODE_SET_FLAGS_SET ] )

تعیین یا تغییر گزینه‌های پارسر

Parameters

bbcode_container

منبع BBCode_Container بازگردانده شده توسط bbcode_create().

flags

پرچم تعیین شده برای گزینه‌های bbcode_container

mode

یکی از ثابت‌های BBCODE_SET_FLAGS_* برای تعیین/از حالت تعیین خارج کردن پرچم به خصوص یا جایگزینی پرچم با پرچم‌های دیگر.

Return Values

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Examples

Example #1 استفاده اصلیbbcode_set_flags()

<?php
/*
 * Preparing RuleSet
 */
$arrayBBCode=array(
    
'b'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG
                       
'open_tag'=>'<b>''close_tag'=>'</b>'),
    
'u'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG
                       
'open_tag'=>'<u>''close_tag'=>'</u>'),
    
'i'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG
                       
'open_tag'=>'<i>''close_tag'=>'</i>'),
);
/*
 * Paired incorrectly nested BBCode 
 */
$text="[i] Parser [b] Auto Correction [/i] at work [/b]\n";
$BBHandler=bbcode_create($arrayBBCode);
echo 
bbcode_parse($BBHandler,$text);
// Enabling reopening of automaticaly closed elements
bbcode_set_flags($BBHandler,BBCODE_CORRECT_REOPEN_TAGS
                 
BBCODE_SET_FLAGS_SET);
echo 
bbcode_parse($BBHandler,$text);

/*
 * Unpaired incorrectly nested BBCode 
 */
$text="[i] Parser [b] Auto Correction [/i] at work\n";
echo 
bbcode_parse($BBHandler,$text);
// Enabling automatic close of pending tags
bbcode_set_flags($BBHandler,
                 
BBCODE_CORRECT_REOPEN_TAGS|BBCODE_AUTO_CORRECT
                 
BBCODE_SET_FLAGS_SET);
echo 
bbcode_parse($BBHandler,$text);
?>

The above example will output:

<i> Parser <b> Auto Correction </b></i> at work 
<i> Parser <b> Auto Correction </b></i><b> at work </b>
<i> Parser [b] Auto Correction </i> at work
<i> Parser <b> Auto Correction </b></i><b> at work
</b>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top