DomDocument->add_root

(PHP 4 >= 4.1.0)

DomDocument->add_root اضافه کردن گره ریشه [از رده خارج]

Description

domelement DomDocument->add_root ( string $name )

اضافه کردن گره جز ریشه به سند dom و بازگرداندن گره جدید. نام جز در پارامتر ارسالی حضور دارد.

Example #1 ساخت سرایند ساده HTML

<?php
$doc 
domxml_new_doc("1.0");
$root $doc->add_root("html");
$head $root->new_child("head""");
$head->new_child("title""Hier der Titel");
echo 
htmlentities($doc->dump_mem());
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top