fbsql_field_table

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

fbsql_field_tableدریافت نام جدول فیلد مشخص شده

Description

string fbsql_field_table ( resource $result [, int $field_offset ] )

بازگرداندن نام جدول فیلد مشخص شده.

Parameters

result

A result identifier returned by fbsql_query() or fbsql_db_query().

field_offset

آفست عددی فیلد. اندیس فیلد از 0 شروع می‌شود.

Return Values

بازگرداندن نام جدول به عنوان رشته.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top