fbsql_free_result

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

fbsql_free_resultآزاد کردن حافظه نتیجه

Description

bool fbsql_free_result ( resource $result )

آزاد کردن حافظه مربوط به شناساگر result.

fbsql_free_result() تنها زمانی نیاز به فراخوانی دارد که شما درباره حافظه مصرفی پرس و جوهای نتایح بزرگ نگران باشید. تمام حافظه مرتبط با نتیجه به صورت خودکار در پایان اجرای اسکریپت آزاد خواهد شد.

Parameters

result

A result identifier returned by fbsql_query() or fbsql_db_query().

Return Values

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top