PHP 7.2.7 Released

gzpassthru

(PHP 4, PHP 5)

gzpassthru خروجی تمام داده‌های باقی‌مانده در اشاره‌گر gz-file

Description

int gzpassthru ( resource $zp )

خواندن تا EOF با استفاده از اشاره‌گر gz-file داده شده از موقعیت فعلی و نوشتن نتیجه (غیرفشرده) به خروجی استاندارد.

Note:

شما ممکن است نیاز به فراخوانی gzrewind() برای بازنشانی اشاره‌گر فایل به ابتدای فایل داشته باشد اگر پیش از این داده در آن نوشته باشید.

Tip

اگر می‌خواهید فقط محتوای فایل را در بافر خروجی بدون تغییرآن یا یافت آفست بخصوص کپی کنید شما می‌توانید از تابع readgzfile() که شما را از فراخوانی gzopen() حفظ می‌کند استفاده کنید.

Parameters

zp

اشاره‌گر gz-file. باید صحیح باشد و به فایل باز شده موفق توسط gzopen() اشاره کند.

Return Values

تعداد کاراکترهای غیرفشرده خوانده شده از gz و ارسالی به ورودی یا FALSE در صورت خطا.

Examples

Example #1 مثال gzpassthru()

<?php
$fp 
gzopen('file.gz''r');
gzpassthru($fp);
gzclose($fp);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top