PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

HaruImage::setColorMask

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruImage::setColorMaskتعیین رنگ ماسک تصویر

Description

bool HaruImage::setColorMask ( int $rmin , int $rmax , int $gmin , int $gmax , int $bmin , int $bmax )

تعیین رنگ شفاف تصویر با استفاده از مقادیر بازه RGB. رنگ در بازه به صورت رنگ شفاف نمایش داده می‌شود. رنگ فضای تصویر باید RGB باشد.

Parameters

rmin

حد پایین قرمز است.بین 0 و255.

rmax

حد بالا قرمز است.بین 0 و255.

gmin

حد پایین سبز است.بین 0 و255.

gmax

حد بالای سبز است.بین 0 و255.

bmin

حد پایین آبی است.بین 0 و255.

bmax

حد بالای آبی است.بین 0 و255.

Return Values

بازگرداندن TRUE در صورت خطا.

Errors/Exceptions

Throws a HaruException on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top