Imagick::trimImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::trimImageحذف لبه‌ها از تصویر

Description

bool Imagick::trimImage ( float $fuzz )

حذف لبه‌ها که رنگ پیش‌زمینه تصویر هستند. This method is available if Imagick has been compiled against ImageMagick version 6.2.9 or newer.

Parameters

fuzz

بطور پیش‌فرض هدف باید منطبق بر رنگ خاص پیکسل باشد. به هر حال در بیشتر حالات دو رنگ به اندازه کمی تفاوت دارد. عضوfuzz تصویر میزان تحمل‌پذیری یکسان بودن دو رنگ را تعریف می‌کند. این پارامتر تغییر در بازه کوانتوم را نمایش می‌دهد.

Return Values

Returns TRUE on success.

Errors/Exceptions

Throws ImagickException on error.

Examples

Example #1 Using Imagick::trimImage():

Trim تصویر و نمایش آن در مرورگر.

<?php
/* Create the object and read the image in */
$im = new Imagick("image.jpg");

/* Trim the image. */
$im->trimImage(0);

/* Ouput the image */
header("Content-Type: image/" $im->getImageFormat());
echo 
$im;
?>

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top