PHP 7.1.18 Released

msql_connect

(PHP 4, PHP 5)

msql_connectباز کردن اتصال mSQL

Description

resource msql_connect ([ string $hostname ] )

msql_connect() اتصالی به سرور mSQL برقرار می‌کند.

در صورت فراخوانی مجدد msql_connect() با همان آرگومان‌ها پیوند چدیدی ایجاد نخواهد شد اما به جای آن شناساگر پیوند بازشده قبلی را یاز می‌گرداند.

پیوند به سرور زمان پایان اجرای اسکریپت بسته می‌شود به صورت صریح می‌توان msql_close() را استفاده کرد.

Parameters

hostname

hostname می‌تواند شامل شماره پورت باشد به عنوان مثال hostname,port.

اگر تعیین نشده باشد اتصال به وسیله Unix domain socket به صورت بهینه‌تر از اتصال localhost TCP socket برقرار می‌شود.

Note:

در حالی که این تابع (:) را به عنوان جداکننده host/port ، کاما (,) روش ترجیح داده شده است.

Return Values

بازگرداندن یک شناساگر پیوند مثبت mSQL در صورت موفقیت یا FALSE در صورت شکست.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top