PHP 7.1.18 Released

msql_pconnect

(PHP 4, PHP 5)

msql_pconnectباز کردن اتصال دائم mSQL

Description

resource msql_pconnect ([ string $hostname ] )

msql_pconnect() مانند msql_connect() با دو تفاوت اصلی عمل می‌کند.

اول هنگام اتصال تابع ابتدا تلاش خواهد کرد تا پیوند دائم باز به همان میزبان بیابد. اگر پیدا شد شناساگر آن به جای اتصال جدید باز گردانده می‌شود..

دوم اتصال به سرور SQL در هنگام پایان اجرای اسکریپت بسته نمی‌شود. به جای آن پیوند برای استفاده آینده باز خواهد ماند (msql_close() اتصال را نخواهد بست).

Parameters

hostname

hostname می‌تواند شامل شماره پورت باشد. به عنوان مثال hostname,port.

اگر مشخص نشده باشد اتصال با استفاده از Unix domain socket بهینه‌تر از اتصال localhost TCP socket برقرار می‌شود.

Note: با وجود قبولی (:) به عنوان جدا کننده host/port کاما (,) روش ترجیح داده شده این تابع است.

Return Values

بازگرداندن شناساگر پیوند مثبت mSQL در صورت موفقیت یا FALSE در صورت شکست.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top