PHP 7.2.0 Beta 3 Released

newt_run_form

(PECL newt >= 0.1)

newt_run_formاجرای فرم

Description

resource newt_run_form ( resource $form )

این تابع فرم ارسالی به آن را اجرا می‌کند.

Parameters

form

جز فرم

Return Values

جز موجب توقف اجرای فرم.

Note:

توجه کنید این تابع با نام طبیعی newt تطبیق ندارند. واسط قدیمی است که برای تمام فرم‌ها کارا نیست. باقی‌ماندن آن در newt تنها به دلیل سیستم‌های قدیمی است. واسطی ساده‌تر از newt_form_run() جدید است و به عنوان نتیجه استفاده می‌شود. هنگامی که کار برنامه با فرم به پایان رسید فرم را نابود می‌کند و تمام اجزای فرم را پاک می‌کند.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top