PHP 7.0.30 Released

odbc_field_num

(PHP 4, PHP 5)

odbc_field_numبازگرداندن شماره ستون

Description

int odbc_field_num ( resource $result_id , string $field_name )

دریافت شماره ستون متناسب با فیلد نامدار در شناساگر نتیجه داده شده.

Parameters

result_id

شناساگر نتیجه.

field_name

نام فیلد.

Return Values

بازگرداندن شماره فیلد به عنوان عدد صحیح یا FALSE در صورت خطا. شماره‌گذاری فیلد از 1 شروع می‌شود.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top