pg_connection_reset

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_connection_reset بازنشانی اتصال (اتصال مجدد)

Description

bool pg_connection_reset ( resource $connection )

pg_connection_reset() اتصال را باز می‌نشاند. برای بازیابی خطا مفید است.

Parameters

connection

منبع اتصال پایگاه داده PostgreSQL.

Return Values

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Examples

Example #1 مثال pg_connection_reset()

<?php
  $dbconn 
pg_connect("dbname=publisher") or die("Could not connect");
  
$dbconn2 pg_connection_reset($dbconn);
  if (
$dbconn2) {
      echo 
"reset successful\n";
  } else {
      echo 
"reset failed\n";
  }
?>

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top