stream_filter_remove

(PHP 5 >= 5.1.0)

stream_filter_removeحذف فیلتر از جریات

Description

bool stream_filter_remove ( resource $stream_filter )

حذف فیلتر جریان اضافه شده به جریان با استفاده از stream_filter_prepend() یا stream_filter_append(). داده باقی‌مانده در بافر داخلی فیلتر به فیلتر بعدی پیش از حذف ارسال می‌شود.

Parameters

stream_filter

فیلتر جریان برای حذف.

Return Values

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Examples

Example #1 فیلتر کردن پویای جریان

<?php
/* Open a test file for reading and writing */
$fp fopen("test.txt""rw");

$rot13_filter stream_filter_append($fp"string.rot13"STREAM_FILTER_WRITE);
fwrite($fp"This is ");
stream_filter_remove($rot13_filter);
fwrite($fp"a test\n");

rewind($fp);
fpassthru($fp);
fclose($fp);

?>

The above example will output:

Guvf vf a test

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top