swf_actiongotolabel

(PHP 4)

swf_actiongotolabelنمایش فریم با برچسب مشخص

Description

void swf_actiongotolabel ( string $label )

تابع swf_actiongotolabel() نمایش فریم با برچسب داده شده در پارامتر label و توقف.

Parameters

label

برچسب فریم.

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top