PHP 5.6.36 Released

swf_addcolor

(PHP 4)

swf_addcolorتعیین رنگ اضافه شده جهانی به مقدار rgba مشخص شده

Description

void swf_addcolor ( float $r , float $g , float $b , float $a )

تعیین رنگ اضافه شده حهانی به رنگ داده شده. این رنگ به طور غیر ضمنی توسط swf_placeobject()، swf_modifyobject() و swf_addbuttonrecord() استفاده می‌شود.

رنگ شی به اضافه مقادیر داده شده در صفحه نمایش داده می‌شود.

Parameters

r

مقدار قرمز

g

مقدار سبز

b

مقدار آبی

a

مقدار آلفا

این پارامترهای می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top