swf_modifyobject

(PHP 4)

swf_modifyobjectتغییر شی

Description

void swf_modifyobject ( int $depth , int $how )

بروز رسانی موقعیت و/یا رنگ شی در depth مشخص شده.

Parameters

depth

عمق به عنوان عدد صحیح.

how

تعیین موارد بروز رسانی how می‌تواند یکی از ثابت‌های MOD_MATRIX یا MOD_COLOR یا مخلوطی از هر دو باشد.

MOD_COLOR mulcolor فعلی (مشخص شده توسط تابع swf_mulcolor()) و addcolor (مشخص شده توسط تابع swf_addcolor()) برای رنگ شی استفاده خواهد کرد. MOD_MATRIX ماتریس فعلی موقعیت شی را استفاده می‌کند.

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top