swf_mulcolor

(PHP 4)

swf_mulcolorتعیین مضرب رنگ جهانی به مقدار rgba داده شده

Description

void swf_mulcolor ( float $r , float $g , float $b , float $a )

تعیین مضرب رنگ حهانی به رنگ داده شده. این رنگ به طور ضمنی توسطswf_placeobject()، swf_modifyobject() و swf_addbuttonrecord() استفاده می‌شود.

رنگ شی به مقادیر داده شده ضرب خواهد شد و سپس در صفحه نمایش داده خواهد شد.

Parameters

r

مقدار قرمز

g

مقدار سبز

b

مقدار آبی

a

مقدار آلفا

این پارامترها می‌توانند مثبت یا منفی باشند.

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top