SWFTextField->setColor

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField->setColorتعیین رنگ فیلد متنی

Description

void SWFTextField::setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a = 255 ] )
Warning

This function is EXPERIMENTAL. The behaviour of this function, its name, and surrounding documentation may change without notice in a future release of PHP. This function should be used at your own risk.

swftextfield->setcolor() رنگ فیلد متنی را تعیین می‌کند. به صورت پیش‌فرض سیاه مات است . رنگ با استفاده از سیستم RGB نمایش داده شده است.

Parameters

این پارامترها اعداد صحیح میان 0 و 255 یا شانزده‌شانزدهی بین 0x00 و 0xFF:

red

مقدار جز قرمز

green

مقدار جز سبز

blue

مقدار جز آبی

a

مقدار جز آلفا

Return Values

No value is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top