PHP 7.2.7 Released

xslt_setopt

(PHP 4 >= 4.3.0)

xslt_setoptتعیین گزینه‌های پردازشگر xsl

Description

mixed xslt_setopt ( resource $processor , int $newmask )

xslt_setopt() گزینه‌های مشخص شده توسط newmask را در processor داده شده تعیین می‌کند.

Parameters

processor

شناساگر پیوند پردازشگر XSLT ساخته شده توسط xslt_create().

newmask

newmask bitmask ساخته شده به همراه ثابت‌های زیر است:

  • XSLT_SABOPT_PARSE_PUBLIC_ENTITIES - تایید پردازشگر برای تحلیل موجودیت‌های عمومی. به صورت پیش‌فرض off است.

  • XSLT_SABOPT_DISABLE_ADDING_META - اضافه نکردن برچسب متا "Content-Type" برای HTML خروجی. پیش‌فرض آن در هنگام کامپایل پردازشگر تعیین می‌شود.

  • XSLT_SABOPT_DISABLE_STRIPPING - مانع شدن از جذف فاصله خالی (فقط بر روی فایل‌های داده).

  • XSLT_SABOPT_IGNORE_DOC_NOT_FOUND - سندهای تحلیل نشده (تابع document()) غیرمرگبار.

Return Values

بازگرداندن تعداد mask قبلی ممکن است TRUE در غیر این صورت FALSE.

Examples

Example #1 مثال xslt_setopt()

<?php

$xh 
xslt_create();

// Tell Sablotron to process public entities
xslt_setopt($xhXSLT_SABOPT_PARSE_PUBLIC_ENTITIES);

// Let's also ask him to suppress whitespace stripping
xslt_setopt($xhxslt_getopt($xh) | XSLT_SABOPT_DISABLE_STRIPPING);

?>

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top