zlib_get_coding_type

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

zlib_get_coding_typeبازگرداندن کدگذاری نوع استفاده شده برای فشرده‌سازی خروجی

Description

string zlib_get_coding_type ( void )

بازگرداندن کدگذاری نوع استفاده شده برای فشرده‌سازی خروجی.

Return Values

مقدار بازگشتی ممکن gzip، deflate، یا FALSE.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top