PHP 7.1.19 Released

توابع داخلی

PHP به همراه تعداد زیادی توابع استاندارد و ساخت‌های مناسب است. توابعی نیز وجود دارند که نیازمند ضمیمه‌های کامپایل شده در PHP هستند در غیر این صورت خطای مرگبار "undefined function" ظاهر خواهد شد. برای نمونه برای استفاده از توابع image مانند imagecreatetruecolor() PHP باید به همراه GD کامپایل گردد. یا برای استفاده mysql_connect() PHP باید به همراه MySQL کامپایل گردد. تعداد زیادی توابع هسته وجود دارند که در هز نسخه PHP هستند مانند string و توابع variable . یک فراخوانی phpinfo() یا get_loaded_extensions() تمام ضمیمه‌های بارگذاری شده در PHP را نشان خواهد داد . همچنین توجه نمایید بسیاری از ضمیمه‌ها بصورت خودکار فعال هستند. و راهنمای PHP برای ضمیمه‌ها تقسیم شده است. تنظیمات نصب و فصل جداگانه تنظیمات را ببینید تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه تنظیم PHP داشته باشید.

خواندن و فهمیدن نمونه آزمایشی تابع در بخش راهنما با عنوان چگونه تعریف تابع را بخوانیم توضیح داده شده است. مهم است که بدانیم یک تابع چه مقداری را باز می‌گرداند یا چگونه آرگومان‌های خود را ارسال می‌نماید. برای نمونه str_replace() رشته تغییر یافته باز می‌گرداند. usort() بر روی متغیر واقعی عمل می‌نماید. هر صفحه راهنما برای هر تابع اطلاعات مربوط به خود را همانند پارامترها تغییر رفتارها مقادیر بازگشتی برای موفقیت یا شکست را ذکر می‌نماید. اطلاع داشتن از این موارد (عموما اندک) برای کارکرد درست کد در PHP حیاتی است.

Note: اگر پارامترهای ارسال شده طبق انتظار آن نباشد مانند ارسال array در جای string مقدار بازگشتی تابع مشخص نیست. در این حالت احتمالا مقدار بازگشتی NULL است اما این فقط مفهومی است و نمی‌توان بر ان تکیه کرد. upon.

همچنین function_exists() مرجع توابع get_extension_funcs() و dl() را ببینید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top