php[world] 2018 - Call for Speakers

Introduction

این توابع تنها در هنگام اجرای PHP بر ماجول آپاچی موجود است.

Note: از زمان PHP 4.3.2, PATH_TRANSLATED دیگر بصورت صریح در Apache 2 SAPI برخلاف Apache 1 تعیین نمی‌شود در آپاچی ۱ مقدار یکسانی در متغیر سرور SCRIPT_FILENAME هنگام عدم استفاده آن توسط آپاچی وجود دارد. این تغییر برای تطبیق با ویژگی‌های CGI است که PATH_TRANSLATED تنها زمانی موجود است اگر PATH_INFO تعیین شده باشد. کاربران Apache 2 می‌توانند از AcceptPathInfo = On در httpd.conf برای تعیین PATH_INFO استفاده کنند.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top