Introduction

این توابع به شما امکان می‌دهند تا از آرایه‌ها استفاده نمایید و آنها زا به شکل‌های مختلف تغییر دهید. آرایه‌ها برای ذخیره‌سازی، مدیریت و کار بر روی مجموعه متغیرها ضروری است.

آرایه‌های ساده و چندبعدی پشتیبانی می‌شوند و می‌توانند به وسیله کاربر یا توابع دیگر ساخته شوند. توابع خاص کار با پایگاه داده وجود دارند که آرایه‌ها را از پایگاه داده پر می‌کنند یا توابع دیگری که آرایه باز می‌گردانند.

لطفا بخش آرایه‌ها از راهنما را برای چگونگی کارکرد آرایه‌های پیاده‌سازی شده و استفاده شده در PHP ببینید. همچنین عملگر‌های آرایه را برای چگونگی کار با آرایه‌ها ببینید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top