PHP 7.3.0 alpha 2 Released

Introduction

به همراه ضمیمه exif شما می‌توانید با اطلاعات متای تصویر کار کنید. به عنوان مثال شما باید توابع exif را برای خواندن داده متای تصاویر گرفته شده از دوربین‌های دیجیتال به همراه سرایندهای ذخیره شده تصاویر JPEG و TIFF استفاده کنید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top