PHP 7.1.18 Released

Introduction

PHP 5 reflection API کامل را به همراه توانایی کلاس‌های reverse-engineer، واسط‌ها، توابع، متدها و ضمیمه‌ها را دارست. علاوه بر این reflection API راه‌هایی برای دریافت توضیح doc تابع‌ها، کلاس‌ها و متدها.

لطفا توجه کنید که بعضی بخش‌های خاص API داخلی کد مورد نیاز برای کار با ضمیمه Reflection ندارند. به عنوان مثال کلاس داخلی PHP داده reflection را برای خاصیت‌ها ندارد. این حالات خطا محصوب می‌شود که به هر حال باید یافت شوند و اصلاح گردند.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top