PHP 7.2.7 Released

Introduction

این ضمیمه آمار است که چندین تابع برای محاسبات ویژه آمار فراهم نموده است . پوشش‌دهنده 2 کتابخانه علمی به نام DCDFLIB (کتابخانه توابع C برای توابع توزیع جمعی، معکوس‌ها، و بقیه پارامترهاست) نوشته شده توسط B. Brown & J. Lavato و RANDLIB نوشته شده توسط Barry Brown، James Lavato & Kathy Russell است. شامل توابع CD و PD.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top