IteratorIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0)

IteratorIterator::validبررسی صحت تکرارکننده

Description

public bool IteratorIterator::valid ( void )

بررسی صحت تکرارکننده.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

بازگرداندن TRUE اگر تکرارکننده صحت داشته باشد در غیر این صورت FALSE

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top