جداسازی دستورالعمل‌ها

همانند C یا Perl PHP نیازمند پایان هر خط کد با استفاده از ; است. برچسب پایانی کد PHP بطور خودکار یک ; دریافت می‌نماید. برچسب پایانی برای بلوک خط جدید را نیز در صورت وجود منظور می‌نماید.

<?php
    
echo 'This is a test';
?>

<?php echo 'This is a test' ?>

<?php echo 'We omitted the last closing tag';

Note:

برچسب پایانی PHP در پایان فایل اختیاری است و در بعضی حالات حذف آن هنگام استفاده از include() یا require() مفید بوده و خطوط خالی انتهای فایل حذف می‌نماید و شما می‌توانید درادامه به انتهای فایل‌ها header اضافه نمایید و همچنین در صورت بافر نمودن خروجی به شما کمک کرده و خطوط خالی فایل‌های اضافه شده را از بین می‌برد.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
193
Krishna Srikanth
11 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
-5
David A. Gray, MBA
8 months ago
For the benefit of other beginners, it's worth noting that the brace that closes a block need not be followed by a semicolon, and, in some cases (e. g.. the closing brace of a function), it might even be a syntax error.
up
-57
Kalimuthu
3 years ago
One thing to remember is, if you decide to omit the closing PHP tag, then the last line of the file should be ended with semi colon. If you add the closing tag then last line doesn't need to end with semi colon.

<?php
echo "First line";
echo
"Last line"

The above code throws error as it neither has closing tag nor semicolon ending. So it should be replaced with either of the below two

<?php
echo "First line";
echo
"Last line";

or

<?
php
echo "First line";
echo
"Last line" ?>
up
-82
pbarney
6 years ago
If you want to keep the newline after a closing tag in the output, just add a space after the closing tag, and the newline will not be ignored.
up
-55
zored
1 year ago
Semicolon examples:

<?php
echo 'Ok' ?>

<?php
echo 'Ok'
?>

<?php
echo 'Ok'

?>

<?php
echo 'Parse error'
To Top