جداسازی دستورالعمل‌ها

همانند C یا Perl PHP نیازمند پایان هر خط کد با استفاده از ; است. برچسب پایانی کد PHP بطور خودکار یک ; دریافت می‌نماید. برچسب پایانی برای بلوک خط جدید را نیز در صورت وجود منظور می‌نماید.

<?php
    
echo 'This is a test';
?>

<?php echo 'This is a test' ?>

<?php echo 'We omitted the last closing tag';

Note:

برچسب پایانی PHP در پایان فایل اختیاری است و در بعضی حالات حذف آن هنگام استفاده از include() یا require() مفید بوده و خطوط خالی انتهای فایل حذف می‌نماید و شما می‌توانید درادامه به انتهای فایل‌ها header اضافه نمایید و همچنین در صورت بافر نمودن خروجی به شما کمک کرده و خطوط خالی فایل‌های اضافه شده را از بین می‌برد.

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
72
Krishna Srikanth
7 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
9
pbarney
2 years ago
If you want to keep the newline after a closing tag in the output, just add a space after the closing tag, and the newline will not be ignored.
up
-2
shojibur at gmail dot com
2 months ago
You have been missed semicolon.

Keep in mind if you did not put closing tag, must put semicolon at the end ,

<?php echo '<p>But html is still visible</p>';
up
-13
Jamal
4 months ago
@ oliwer dot urfriend at gmail dot com
It will give error as you you did not add a clsoing tag nor semi colon..here <?php echo '<p>But html is still visible</p>'
up
-25
james dot d dot noyes at lmco dot com
6 years ago
If you are embedding this in XML, you had better place the ending '?>' there or the XML parser will puke on you.  XML parsers do not like processing instructions without end tags, regardless of what PHP does.

If you're doing HTML like 90% of the world, or if you are going to process/interpret the PHP before the XML parser ever sees it, then you can likely get away with it, but it's still not best practice for XML.
up
-34
oliwer dot urfriend at gmail dot com
6 months ago
<?php echo 'Ending tag excluded'; ?>
with
<?php echo 'Ending tag excluded';?>
<?php echo '<p>But html is still visible</p>'

if in this example i omitted the last closing tag then code gives error :(
up
-13
sriharsha dot suripeddi1250 at gmail dot com
2 months ago
Hi,  you missed the ";" in the <p> tag. please check that.
To Top